Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

id: 
2467

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Σήμερα, Δευτέρα 19/10/2015 και ώρα 13:00, η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, η οποία ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατά την 3η συνεδρίαση της 14ης-10-2015, αφού εξέτασε την παρακάτω αίτηση υποψηφιότητας η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με βάση την υπ'αρ. 3451/14-10-2015 (ΑΔΑ: ΨΗ0Ξ469Β4Μ-9ΗΞ) Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών Προέδρου:

κ. ΛΟΥΡΗ - ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Διονυσίου, αρ. πρωτ. αίτησης 3358/16-10-2015

Διαπιστώνει

ότι η αίτηση υποψηφιότητας της ανωτέρω πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι με βάση την υπεύθυνη δήλωσή της δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό της και

Ανακηρύσσει

την
κ. ΛΟΥΡΗ - ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Διονυσίου

Υποψήφια για τη θέση της Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]