Αιτήσεις μεταφοράς θέσης εισαγωγής δημοσίων υπαλλήλων

id: 
2148

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Αιτήσεις μεταφοράς θέσης εισαγωγής δημοσίων υπαλλήλων

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.4218/2013 και την Φ1/79383/Β3 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1397/2.6.2014) «Ενεργοί φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ καθώς και φοιτητές ΑΕΑ που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, οι οποίοι είναι έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, υπάλληλοι του Δημοσίου, μόνιμοι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαιούνται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ στον τόπο αυτό, οι ανωτέρω δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο ΑΕΙ ή ΑΕΑ της πόλης όπου υπηρετούν ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή έχουν εκλεγεί. Στην περίπτωση των αιρετών οργάνων που έχουν εκλεγεί σε Περιφέρειες, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επιλέξουν την αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ που επιθυμούν, εντός της Περιφέρειας εκλογής τους».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος, τις ημέρες και ώρες υποδοχής φοιτητών (Δευτέρα και Τετάρτη 12 - 2, Παρασκευή 11-1) στις κάτωθι προθεσμίες:

  • Για το χειμερινό εξάμηνο από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου κάθε έτους

  • Για το εαρινό εξάμηνο από 10 Φεβρουαρίου έως 10 Μαρτίου κάθε έτους

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό σπουδών του Τμήματος φοίτησής τους

  2. Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη όπου υπηρετούν ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο στην οποία θα αναγράφεται η πόλη ή η περιφέρεια στην οποία έχουν εκλεγεί

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018