Ίδρυση Ομίλου Κινητικότητας ΟΠΑ με ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+

id: 
2140

Aθήνα, 28 Αυγούστου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ίδρυση Ομίλου Κινητικότητας

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+

Το ΟΠΑ έλαβε, έπειτα από υποβολή αίτησης προς το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, την Πιστοποίηση Ομίλου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για δραστηριότητες Κινητικότητας. Η αίτηση αξιολογήθηκε επιτυχώς σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά κριτήρια επιλογής του προγράμματος Erasmus+ από εξωτερικούς ανεξάρτητους αξιολογητές.

Ο Όμιλος Κινητικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) έχει σκοπό την προώθηση όλων των απαιτούμενων δράσεων για τη μετακίνηση στο εξωτερικό φοιτητών και προσωπικού από τα πέντε (5) συνεργαζόμενα Ιδρύματα: του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως Συντονιστής, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως εταίροι.

Σε επίπεδο φοιτητών, η κινητικότητα αφορά στα αντικείμενα Πληροφορικής, Διοίκησης και Οικονομικών των πέντε συνεργαζόμενων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ενώ σε επίπεδο προσωπικού αφορά αφ' ενός στην επιμόρφωση του διοικητικού προσωπικού αφ' ετέρου στην κινητικότητα για διδασκαλία του ακαδημαϊκού προσωπικού των εταίρων.

Κύριοι στόχοι του Ομίλου Κινητικότητας ΟΠΑ είναι η αύξηση της απασχολησιμότητας των φοιτητών και αποφοίτων των Πανεπιστημίων μέσω του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης και η υποστήριξη της επιμόρφωσης και περαιτέρω ανάπτυξης του προσωπικού των Ιδρυμάτων.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημιουργεί για πρώτη φορά μία ολοκληρωμένη εθνική προσέγγιση θεμάτων Κινητικότητας, η οποία σε εθνικό επίπεδο συμβάλει στην καταπολέμηση της ανεργίας, ενώ σε ευρωπαϊκό διευρύνει τις συνεργασίες των εταίρων με φορείς και Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Τελευταία ενημέρωση: 12-12-2016