Δίκτυο φωνής Ο.Π.Α. - voice mail

Οδηγίες Χρήσεως Φωνητικού Ταχυδρομείου

 

Για την πρόσβαση στο φωνητικό σας ταχυδρομείο,

 

καλείτε τον αριθμό 333

 

Το σύστημα απαντά, σας καλωσορίζει και ζητά τον προσωπικό σας κωδικό ΡΙΝ. Αρχικός κωδικός ΡΙΝ έχει οριστεί ο αριθμός του εσωτερικού σας.

 

Πληκτρολογείτε το ΡΙΝ και στη συνέχεια το πλήκτρο με τη δίεση #

 

Το σύστημα θα σας ενημερώσει για τον αριθμό των νέων μηνυμάτων και στη συνέχεια το πρώτο μήνυμα.

Εφόσον ακούστε όλα τα νέα μηνύματα, θα ακολουθήσουν τα παλιά.

 

Την πρώτη φορά που θα εισέλθετε στο φωνητικό ταχυδρομείο, το σύστημα θα σας ζητήσει να ηχογραφήσετε το όνομα και τον βασικό σας χαιρετισμό.

 

Γενικά ισχύουν οι παρακάτω εντολές:

*             επιστροφή στο αρχικό μενού επιλογών

0              επανάληψη του τρέχοντος μενού επιλογών

#             διακοπή/τερματισμός της τρέχουσας λειτουργίας

 

Ειδικότερα όλες οι επιλογές και εντολές στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.

 

Τελευταία ενημέρωση: 05-12-2019