ΤΑΡΝΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διεύθυνση Γραφείου: Πατησίων 80, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 439

Η Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου με έμφαση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς και Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ενεργειακό Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές της στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου στο Πανεπιστήμιο του Essex Αγγλίας. Έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα διατριβής «Η Δογματική των Συμβάσεων Παραγώγων του Χρηματοπιστωτικού Τομέα».

Έχει εμπειρία ως νομικός εμπειρογνώμονας άνω της 23ετίας σε θέματα εμπορικού και χρηματοπιστωτικού δικαίου και έχει παράσχει συστηματικά συμβουλευτικές υπηρεσίες κυρίως σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (στην Ελλάδα και το εξωτερικό), σε χρηματιστήρια και άλλες υποδομές αγοράς (π.χ. Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, ENEXGROUP, Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας, EnExClear) και σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα. Υπήρξε νομικός σύμβουλος από το 1999 στον τομέα των χρηματοπιστωτικών αγορών (Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, Athens Derivatives Exchange - ADEX, Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, Athens Derivatives Exchange Clearing House – ADECH, Ελληνικά Χρηματιστήρια, Athens Exchanges – ATHEX, Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων- Athens Exchange Central Securities Depository – ATHEXCSD, Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών, Athens Exchange Clearing House – ATHEXClear), συμμετέχοντας και ως εκπρόσωπος του Χρηματιστηρίου και της Κεφαλαιαγοράς σε διάφορες ευρωπαϊκές ενώσεις (π.χ. European Central Securities Depositories Association – ECSDA).

Διαθέτει επίσης μεγάλη εμπειρία σε θεσμικά έργα του χρηματοοικονομικού τομέα και συνεργάζεται με Φορείς χάραξης ρυθμιστικής πολιτικής και Εποπτικές Αρχές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. European Securities Markets Authorities-ESMA).

Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΥΑ Γ.Δ.Ο.Π. 0000744 ΕΞ2017/ΧΠ 805/09.05.2017). Έχει επίσης συνεργαστεί με το Υπουργείο Οικονομικών ως εξωτερική νομική εμπειρογνώμονας (2019-2020).

Έχει ολοκληρώσει σειρά έργων θεσμικής προσαρμογής και εναρμόνισης επί ενωσιακών μέτρων, ιδίως σε σχέση με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II), τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων (CSDR), τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (EMIR), τα δικαιώματα των μετόχων εισηγμένων εταιρειών (SRD), τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFTR), τις ανοικτές πωλήσεις (SSR), τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (FCD) και το ανέκκλητο του διακανονισμού (SFD). Ως νομικός σύμβουλος έχει διαμορφώσει όλους τους χρηματιστηριακούς κανονισμούς των εταιριών του ομίλου ATHEXGROUP (ATHEX, ATHEXClear, ATHEXCSD) ως και του Ομίλου ENEXGROUP (HENEX, EnExClear) επί ενεργειακών αγορών. Ολοκλήρωσε επίσης το κανονιστικό έργο για την Ενεργειακή Αγορά της Κύπρου.

Έχει συνεργαστεί με εμπειρογνώμονες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Target2-Securities) ως ακαδημαϊκό μέλος σε ομάδες εργασίας και επιτροπές (π.χ. Member of the Expert Group on conflict of laws on securities and claims (JUST-DG Justice and Consumers FISMA - DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union) (2017) και έχει μακρά αλληλεπίδραση και συνεργασία με θεσμικούς φορείς και επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Εκπροσωπεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας με Πανεπιστήμια των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (European Supervisory Authorities University partnership Programme).

Έχει δημοσιεύσει πληθώρα άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Financial Regulation International, Journal of International Banking and Financial Law, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών κλπ.) και έχει αναπτύξει σημαντικό συγγραφικό έργο με επτά μονογραφίες στο εμπορικό δίκαιο, το εταιρικό δίκαιο, το χρηματοπιστωτικό δίκαιο, και το ενεργειακό δίκαιο. Συμμετέχει εντατικά σε διάφορα συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των συνεδρίων, Annual Summit Energy Trading Regulations & Compliance (από το 2017), AICILS (2017 Boston), International Financial Law Conferences Harvard University, Martin Conference Center,  Συνδέσμου Εμπορικολόγων, Ετήσιο Συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Annual Conference on Intellectual Property and International Law, ICTBEL & ACIPIL (London), Financial Attaches Meetings - EU Council, International Conference of the Centre for Money, Banking and Institutions (CMBI), University of Surrey and Center of Research in the Contemporary Finance of the Fordham University, USA, Hanken School of Economics (Helsinki), Συνέδριο της Ένωσης Δικαστών του ΣτΕ , στην Ελληνική Ένωση Διοικητικών Δικαστών  και το Ελεγκτικό Συνέδριο κ.α.

Τελευταία ενημέρωση: 03-07-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.