Συμπληρωματική Ανακοίνωση Προγράμματος Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ ΟΠΑ. Αιτήσεις μέχρι 29/7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το πρόγραμμα του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού και υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να συμπληρώσουν σε ηλεκτρονική μορφή την ακόλουθη αίτηση και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη στην Ντέλιου Κλεοπάτρα (delioucleopatra@gmail.com) ή να την προσκομίσουν απευθείας στο γραφείο Διεθνών Σχέσεων επισυνάπτοντας και μία φωτοτυπία αποδεικτικού γνώσης ξένης γλώσσας, καθώς και πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία από την Γραμματεία του Τμήματός τους.

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων - Περίοδος υλοποίησης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι

από 30 Ιουνίου έως 29 Ιουλίου 2018

ΑΙΤΗΣΗ

Για περισσότερο εποικοδομητικά αποτελέσματα, συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν τελειώσει τις σπουδές των τριών πρώτων ετών του προγράμματος σπουδών τους και να έχουν βρει εταιρεία στην οποία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους. Παρόλα αυτά, δεν είναι απαραίτητο να έχει βρει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια φορέα απασχόλησης κατά τη διάρκεια υποβολής της παρούσας αίτησης.

Προσοχή: Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/05/2019 και κατ’ ελάχιστο να έχει δίμηνη διάρκεια. Για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα προτείνεται τρίμηνη διάρκεια.  

Ενδεικτικά αναφέρεται πως φοιτητής ο οποίος επιθυμεί να ολοκληρώσει τρίμηνη πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε ημερομηνία μέχρι και την 01/03/2019, φοιτητής ο οποίος επιθυμεί να ολοκληρώσει δίμηνη πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε ημερομηνία μέχρι και την 01/04/2019, κοκ.

 

 

Μηνιαία ποσά ανά χώρα υποδοχής

Τα μηνιαία ποσά ανά χώρα υποδοχής, παρουσιάζονται παρακάτω:

Ομάδα

Χώρα Υποδοχής

Μηνιαίο ποσό επιχορήγησης

Ομάδα 1: Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Δανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

600€

Ομάδα 2: Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισλανδία, Τουρκία

550€

Ομάδα 3: Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

500€

 

Διαδικασία αίτησης

 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών.

Όσοι έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί για δίμηνη/τρίμηνη πρακτική άσκηση μετά από απευθείας επικοινωνία τους με  επιχειρήσεις/οργανισμούς/φορείς υποδοχής επιλέξιμων Κρατών του Προγράμματος Εrasmus+ πρέπει να το σημειώσουν στην αίτησή τους.

Οι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus+ του τμήματός τους (βλ. παρακάτω ονομαστική κατάσταση) προκειμένου να ζητήσουν την έγκριση αυτής της κινητικότητας και του συγκεκριμένου προγράμματος  πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση ή στον οργανισμό υποδοχής που θα επιλέξουν.

Μετά την έγκριση του ακαδημαϊκού υπευθύνου Εrasmus+, οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου μας τα έντυπα του ΙΚΥ που πρέπει να συμπληρωθούν έγκαιρα για την λήψη της υποτροφίας Εrasmus+ Όμιλος Πρακτικής Άσκησης.

Το βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας είναι να διατηρούν οι ενδιαφερόμενοι τη φοιτητική ιδιότητα κατά την στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Τα κριτήρια επιλογής είναι η καλή ακαδημαϊκή επίδοση, η γνώση της  γλώσσας  εργασίας στην εταιρεία/οργανισμό της χώρας υποδοχής, η εύρεση εταιρείας/οργανισμού υποδοχής στο εξωτερικό και η κατάλληλη και έγκαιρη προετοιμασία του σχετικού προγράμματος πρακτικής άσκησης. Η επιλογή πραγματοποιείται από τον ακαδημαϊκό συντονιστή του Προγράμματος Εrasmus+ με τη στήριξη του Γραφείου Εrasmus+ του Πανεπιστημίου μας. Η διαδικασία επιλογής παρουσιάζεται αναλυτικά στο αρχείο που ονομάζεται «διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων». (Προσοχή: Η διαδικασία δεν εφαρμόζεται εφόσον το ενδιαφέρον των υποψηφίων φοιτητών (δηλαδή ο αριθμός των αιτήσεων) είναι ίσος με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων για πρακτική στο εξωτερικό)

 

Δικαιολογητικά πρακτικής άσκησης (αφού έχει επιλεγεί ο φοιτητής)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν επικοινωνήσει έγκαιρα με το γραφείο Erasmus προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για το καθένα από αυτά από την στιγμή που θα ενημερωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη της υποτροφίας:

 1. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (έγγραφο ΙΚΥ).
 2. Συμφωνία Πρακτικής Άσκηση (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships).
 3.  Φωτοτυπία Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας ή ιδιωτικού ασφαλιστηρίου (και απόδειξης εξόφλησης αυτού) το οποίο να παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να έχει ισχύ στη χώρα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, ενώ θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος της πρακτικής άσκησης.
 4.  Φωτοτυπία ιδιωτικής ασφάλειας (και απόδειξη εξόφλησης αυτής) που αφορά α) Προσωπικό ατύχημα (κάλυψη και για περίπτωση εργατικού ατυχήματος), β) Αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Η ιδιωτική ασφάλεια θα πρέπει να καλύπτει το πλήρες διάστημα της πρακτικής άσκησης και να έχει ισχύ στην χώρα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.
 5.  Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 6. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας στο οποίο ο μετακινούμενος είναι τουλάχιστον συνδικαιούχος (αν όχι ο μοναδικός δικαιούχος) κατά προτίμηση Εθνικής Τράπεζας (για αποφυγή κρατήσεως προμήθειας).
 7.  Φωτοτυπία πτυχίου γνώσης ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση

Σε περίπτωση που ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν είναι πολίτες της Ε.Ε., θα πρέπει να διαθέτουν άδεια εργασίας εντός της Ε.Ε. (που αποδεικνύεται με τη σχετική βίζα στο διαβατήριό τους).

 

Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Erasmus+ Τμημάτων

 1. Οικονομικής Επιστήμης

Επίκ. Καθηγήτρια Αναστασία Μιαούλη

τηλ. 210-8203 447 - e-mail: Miaouli@aueb.gr 

 

 1. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Καθηγητής Παναγιώτης Τσακλόγλου

τηλ. 210-8203 195- e-mail: tsaklog@aueb.gr

 

 1. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επίκ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης

τηλ. 210-8203 923 - e-mail: kkassima@aueb.gr

 

 1. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Επίκ. Καθηγήτρια Ειρήνη Νικάνδρου

τηλ. 210-8203 444 - e-mail: nikadr@aueb.gr

 

 1. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αναπλ. Καθηγητής Σπύρος Σπύρου

τηλ. 210-8203 169 - e-mail: sspyrou@aueb.gr

Επικ. Καθηγητής Ευθύμιος Δεμοιράκος

τηλ. 210-8203 442 - e-mail: demirakos@aueb.gr

 

 1. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Επίκ. Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη

τηλ. 210-8203 559 - e-mail: voudouri@aueb.gr

 

 1. Πληροφορικής

Eπίκ. Καθηγήτρια Ευγενία Φουστούκου

Τηλ. 210-8203 577 - e-mail: eugene@aueb.gr

 

 1. Στατιστικής

Καθηγητής Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

Τηλ. 210-8203 543 - e-mail: ayannaco@aueb.gr

 

Στοιχεία επικοινωνίας με την υπεύθυνη της προκήρυξης:

Ντέλιου Κλεοπάτρα (delioucleopatra@gmail.com), τηλέφωνο επικοινωνίας:  210 – 8203 188

 

ID: 
1084