Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στα Δίκτυα Διάθεσης»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4531
 

Aριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 993/13-2-2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1)  ΘΕΣΗΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Στο ΦΕΚ 83/31-1-2018 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 7675/27-11-2017 προκήρυξη της παρακάτω θέσης καθηγητή για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
 
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στα Δίκτυα Διάθεσης».
 
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις  13 Απριλίου 2018. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, τηλ. 210 8203101, e-mail: ikogia@aueb.gr
 

 
 
 

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2018
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
*
 
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής
 

 
 
 
* Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο.
 

ID: 
712