Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια εκτύπωσης έντυπου υλικού (φακέλους, επιστολόχαρτα κλπ) με τη νέα οπτική ταυτότητα για τα 100 χρόνια ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4785/15-7-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005276002, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εκτύπωσης έντυπου υλικού (φακέλους, επιστολόχαρτα κλπ) με τη νέα οπτική ταυτότητα για τα 100 χρόνια ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου, ώστε να λάβουν γνώση των διαθέσιμων λογοτύπων και δειγμάτων αντίστοιχα.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουλίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -264, -215.

ID: 
1796

Τελευταία ενημέρωση: 16-07-2019