Κατάθεση προσφορών για «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για ένα έτος»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1767/18-03-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ006453403, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για ένα έτος».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 24/03/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -215,-264,-282,-214

ID: 
2210

Τελευταία ενημέρωση: 19-03-2020