Κατάθεση προσφορών για «Επεμβάσεις Εξαερισμού – Αερισμού σε διάφορους χώρους του ΟΠΑ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6573/26-09-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003751030, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Επεμβάσεις Εξαερισμού – Αερισμού σε διάφορους χώρους του ΟΠΑ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 3/10/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στους χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Ο.Π.Α. στα τηλέφωνα: 210-8203 720, -718, -719, -401.

ID: 
1212

Τελευταία ενημέρωση: 27-09-2018