Κατάθεση προσφορών για «Διάφορες εργασίες σε αντλιοστάσια-φρεάτια σε υπόγειους χώρους του Πανεπιστημίου, οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν λόγω παλαιότητας των εγκαταστάσεων»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7229/19-10-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003872773,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Διάφορες εργασίες σε αντλιοστάσια-φρεάτια σε υπόγειους χώρους του Πανεπιστημίου, οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν λόγω παλαιότητας των εγκαταστάσεων», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.

ID: 
1279

Τελευταία ενημέρωση: 22-10-2018