Κατατάξεις Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.,ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

 

Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα δεχθεί αιτήσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και κατόχων πτυχίων Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς Κύκλου Σπουδών για το ακαδ. έτος 2019-2020. Η κατάταξή τους θα γίνει με γραπτές εξετάσεις στα κάτωθι μαθήματα:

1. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ι (ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) (ΟΔΕ 2115)

2. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι (ΟΔΕ 2113)

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΟΔΕ 2210)

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων έχει ως εξής:

 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ι

(ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) (ΟΔΕ 2115)

 

Περίγραμμα Εξεταστέας Ύλης

Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων με Απαλοιφή - Μέθοδος Gauss και Μέθοδος Gauss - Jordan, Πίνακες και Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων Με Αντιστροφή, Ορίζουσα Πίνακα και Εύρεση Αντίστροφου Πίνακα Με Ορίζουσες - Η Μέθοδος Cramer, Ρυθμός Μεταβολής και Παράγωγος Συνάρτησης, Διαφόριση Συναρτήσεων – Κανόνες Παραγώγισης, Κανόνας της Αλυσίδας – Κανόνας της Αντίστροφης Συνάρτησης – Διαφόριση Εκθετικών και Λογαριθμικών Συναρτήσεων, Ποσοστιαίος Ρυθμός Μεταβολής – Ελαστικότητα – Παράγωγοι Ανώτερης Τάξης – Κυρτότητα, Μερική Παράγωγος - Ολικό Διαφορικό - Ολική Παράγωγος - Ιακωβιανός Πίνακας - Εσσιανός Πίνακας, Πλεγμένες Πραγματικές Συναρτήσεις και Θεώρημα Πλεγμένης Συνάρτησης, Πλεγμένες Διανυσματικές Συναρτήσεις, Βελτιστοποίηση Πραγματικών Συναρτήσεων Μιας Μεταβλητής Χωρίς Περιορισμούς, Βελτιστοποίηση Πραγματικών Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών Χωρίς Περιορισμούς, Βέλτιστη Τιμή Συναρτήσεων - Συναρτήσεις Μέγιστης Τιμής και Θεώρημα της Περιβάλλουσας Καμπύλης, Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων Δύο Μεταβλητών Με Περιορισμό Μία Εξίσωση - Μέθοδος Πολλαπλασιαστών Lagrange - Συνθήκες Δεύτερης Τάξης, Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών Με Περιορισμό Εξισώσεων Με τη Μέθοδο Πολλαπλασιαστών Lagrange, Βέλτιστη Τιμή Συναρτήσεων - Συναρτήσεις Μέγιστης Τιμής και Θεώρημα της Περιβάλλουσας Καμπύλης, Αόριστο Ολοκλήρωμα, Ορισμένο Ολοκλήρωμα, Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις - Διαφορικές Εξισώσεις Πρώτης Τάξης, Πρόσθετες Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορικών Εξισώσεων, Εξισώσεις Διαφορών, Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Οικονομικών.

Κύριο Σύγγραμμα - Βοήθημα

«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών», των Παναγιώτη Λορεντζιάδη και Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2η Έκδοση, 2016.

 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι (ΟΔΕ 2113)

Περίγραμμα Εξεταστέας Ύλης

Ζήτηση και Προσφορά, Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς, Οικονομική Αποτελεσματικότητα στις Αγορές Προϊόντων, Κυβερνητικές Ενέργειες στις Αγορές, Φόροι, Διεθνείς Αγορές σε Δράση, Καταναλωτική Επιλογή και Ζήτηση, Παραγωγή και Κόστος, Πλήρης Ανταγωνισμός, Μονοπώλιο με Ενιαία Τιμή, Μέθοδοι Τιμολογιακής Ρύθμισης του Μονοπωλίου, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός.

Κύρια Συγγράμματα - Βοηθήματα

(1) «Μικροοικονομική, Θεωρία - Πρακτική», των Robin Bade και Michael Parkin, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2η Έκδοση, 2018.

(2) «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών», των Παναγιώτη Λορεντζιάδη και Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2η Έκδοση, 2016.

Σημείωση

Η εξέταση του μαθήματος θεωρεί ως δεδομένη τη γνώση της ύλης του μαθήματος «Ποσοτικές Μέθοδοι Ι / Γενικά Μαθηματικά για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων» του Α΄ Έτους Σπουδών του Τμήματος ΟΔΕ.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΟΔΕ 2210)

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Γενικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων καλύπτεται από τα παρακάτω βιβλία:

  1. Kinicki, A. and Williams, B. 2017. Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μια πρακτική εισαγωγή, 6η έκδοση, μετάφραση και επιμέλεια εκδόσεων Επίκεντρο, Αθήνα.
  2. Σαλαβού, Ε. 2019. Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ: Εταιρικές Λειτουργίες, εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα.

 

Οι εξετάσεις των ανωτέρω μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2019. Η κατάταξη γίνεται στο Α΄ εξάμηνο και στους επιτυχόντες θα αναγνωριστούν τα εξεταζόμενα μαθήματα.

 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 1 έως 15 Νοεμβρίου 2019

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (δίνεται από τη Γραμματεία).

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία.

(Οι πτυχιούχοι ισοτίμων Τμημάτων ΑΕΙ εξωτερικού, συνυποβάλλουν και τη βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι πτυχιούχοι ισοτίμων τμημάτων ΤΕΙ εξωτερικού και Ανωτέρων Σχολών εξωτερικού, συνυποβάλλουν και τη βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΙΤΕ).

 

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρξει νεότερη νομοθετική ρύθμιση.

ID: 
1713

Τελευταία ενημέρωση: 21-05-2019