Ανακήρυξη υποψήφιου μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 21 Oκτωβρίου 2019

Αριθμ. Πρωτ. Τμ:   1666

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ  ΔΕΠ ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Σήμερα, Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019  ο Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Καθηγητής κ. Θ. Μούτος, αφού εξέτασε την   παρακάτω αίτηση υποψηφιότητας, η οποία υποβλήθηκε, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 1590/16.10.2019 (ΑΔΑ: 66ΥΔ469Β4Μ-ΒΘΦ) Προκήρυξη Εκλογών  για την ανάδειξη  ενός (1) μέλους  ΔΕΠ του τμήματος για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών:

1. Μπίλια Ιωάννη του Γεωργίου (αριθ. Πρωτ. 1606/16.10.2019 αίτηση)

Διαπιστώνει

ότι  η αίτηση υποψηφιότητας του  ανωτέρω  πληροί  όλες  τις  προϋποθέσεις του  σχετικού νόμου [άρθρο 18 του ν. 4485/2017, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 6α του άρθρου 19 του ν. 4521/2018  και  υπ’αρ. 3115/08.05.2018 (Β΄ 1645) Απόφαση του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί εφαρμογής του άρθρου 19, παρ.6α του ν.4521/2018 (Α΄ 38),]

  Ανακηρύσσει

Τον κ. Μπίλια Ιωάννη του Γεωργίου

Υποψήφιο για τη θέση μέλους  ΔΕΠ  του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών σπουδών  που  θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της  Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

*

Καθηγητής ΘΩΜΑΣ ΜΟΥΤΟΣ

 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας

 

ID: 
1935

Τελευταία ενημέρωση: 21-10-2019