Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2020

Αρ. Πρωτ. 136

 

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Σήμερα, Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00, η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 134/07.07.2020 απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καθηγητή κ. Γεώργιο Σιώμκο, για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2022, αφού εξέτασε τις παρακάτω αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα με βάση την υπ’ αρ. πρωτ. 111/26.06.2020 (ΑΔΑ: ΩΕΕΨ469Β4Μ-ΚΟΡ) Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου:

 

Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος

κ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, αρ. πρωτ. αίτησης 128/02.07.2020

 

Υποψηφιότητες για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος

κ. ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Δημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, αρ. πρωτ. αίτησης 140/06.07.2020

κα  ΣΑΛΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ευστράτιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, αρ. πρωτ. αίτησης 139/06.07.2020

 

Διαπιστώνει

ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ανωτέρω υποψηφίων πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι με βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις τους δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους και

Ανακηρύσσει

τον

κ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Γεωργίου

Υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

τον

κ. ΔΕΔΟΥΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Δημητρίου

Υποψήφιο για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

την

κα ΣΑΛΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ευστράτιου

Υποψήφια για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

    ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

  ΤΑΡΝΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ         ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ                 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ID: 
2415
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 09-07-2020