Το Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ολοκλήρωσε την αξιολόγησή του από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας των Πανεπιστημίων (ΑΔΙΠ)

id: 
930

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (Α.ΔΙ.Π.)

Το Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας ολοκλήρωσε τη διαδικασία

εσωτερικής του αξιολόγησης. Είναι το πρώτο Τμήμα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και

από τα λίγα Πανεπιστημιακά Τμήματα στην Ελλάδα που έχει ήδη ολοκληρώσει την αξιολόγησή του από την

Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας των Πανεπιστημίων (ΑΔΙΠ).

Η αρχή "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση" (Α.ΔΙ.Π.) είναι ανεξάρτητη διοικητική, ιδρύθηκε με τον

Νόμο 3374/2005 και είναι εξ

ορισμού ένα πολυμελές, ανεξάρτητο θεσμικό όργανο που απαρτίζεται από ανώτατους δημόσιους λειτουργούς. Οι λειτουργοί αυτοί προτείνονται από τα ίδια τα

Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και καλύπτουν το ευρύ φάσμα των επιστημών και τεχνολογιών που θεραπεύει η Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα μας. Εδρεύει στην

Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της. Οι διαδικασίες αξιολόγησης,

ο κανονισμός λειτουργίας, καθώς και η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας της λειτουργίας της ίδιας της Αρχής είναι διαφανείς και ανοικτές σε δημόσιο έλεγχο.

Η αποστολή της Α.ΔΙ.Π. είναι η υποστήριξη των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην πραγματοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και

βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου τους, η εγγύηση της διαφάνειας των διαδικασιών, η προαγωγή της έρευνας σε συναφή ζητήματα, και η ενημέρωση της

Πολιτείας και των ιδρυμάτων για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στον τομέα αυτόν.

Σκοπός της Α.ΔΙ.Π. είναι να διαμορφώσει και να εφαρμόσει ένα ενιαίο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ως σύστημα αναφοράς για τα επιτεύγματα και το έργο που

επιτελούν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης, να συγκεντρώσει και να κωδικοποιήσει τις κρίσιμες εκείνες πληροφορίες που θα καθοδηγήσουν την Πολιτεία στην

αποτελεσματική ενίσχυση της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Οι εξωτερικοί αξιολογητές στην επίσκεψή τους στο ΟΠΑ είχαν εκτεταμένες συναντήσεις με τα μέλη ΔΕΠ, καθώς και με τους φοιτητές του Τμήματος, με τον Πρύτανη,

κ.ά. Στο συμπεράσματά της η έκθεση αναφέρει ότι το Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας είναι από τα κορυφαία Πανεπιστημιακά Τμήματα στην Ελλάδα που ανταγωνίζεται

επάξια αντίστοιχα Τμήματα διεθνώς.

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης