Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2009) είναι ανοιχτό για προτάσεις για ερευνητικά έργα. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2008

id: 
330

Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2009) είναι ανοιχτό για προτάσεις για ερευνητικά έργα.

Για τη διευκόλυνση όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρέχονται τα παρακάτω:

 

  1. Έντυπο Υποβολής Πρότασης.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση που θα πρέπει να υπογραφεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (Principal Investigator) της πρότασης.
  3. Κείμενο στο οποίο αναφέρονται η φιλοσοφία και οι βασικές αρχές του ΠΕΒΕ καθώς και διάφορα διαδικαστικά θέματα (PEVE AUEB).

    Το κείμενο αυτό είχε αποσταλεί και πριν 3 περίπου βδομάδες και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ. Όπως αναφέρεται στο κείμενο, οι προτάσεις πρέπει να είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης από κριτές του εξωτερικού.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων για το ΠΕΒΕ 2009 είναι η 31η Οκτωβρίου 2008. Οι προτάσεις πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση vice-rector@aueb.gr

Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της Συγκλητικής Επιτροπής του ΠΕΒΕ:

  • Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ του ΟΠΑ
  • Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και οι άλλοι Ερευνητές δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε περισσότερες από μια προτάσεις.
  • Μέλη ή Αναπληρωματικά Μέλη της Συγκλητικής Επιτροπής Βασικής Έρευνας δεν μπορούν να εισπράξουν αμοιβές ή οποιαδήποτε άλλη επιλέξιμη δαπάνη από έργα ΠΕΒΕ.