Το ΠΕΒΕ 2, 2009-2010, είναι ανοιχτό για την υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων. Υποβολή προτάσεων μέχρι 10/10/2009. Προϋπόθεση η προσκόμιση της έκθεσης προόδου για το ΠΕΒΕ 1

id: 
561

Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας για τη νέα χρονιά, ΠΕΒΕ 2, για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, είναι ανοιχτό για την υποβολή προτάσεων

ερευνητικών έργων. Για τη διευκόλυνση όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρέχονται τα παρακάτω:

 1. Έντυπο Υποβολής Πρότασης.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση που θα πρέπει υπογραφεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (Principal Investigator) της πρότασης.
 3. Κανονισμός ΠΕΒΕ 2, 2009-2010, ο οποίος αναφέρεται στη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές του ΠΕΒΕ, καθώς και διάφορα διαδικαστικά θέματα.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων για το ΠΕΒΕ 2, 2009-2010 είναι η 10η Οκτωβρίου 2009.

Όπως αναφέρεται σχετικά και στον Κανονισμό, οι προτάσεις θα πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα, και να αποστέλλονται τόσο ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική

διεύθυνση vice-rector@aueb.gr) όσο και σε έντυπη μορφή στο γραφείο της Αντιπρυτανείας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (Πατησίων 76 - Κεντρικό κτήριο).

Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της Συγκλητικής Επιτροπής του ΠΕΒΕ:

Στο πλαίσιο του ΠΕΒΕ 2, για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν (υποβάλλοντας νέα ερευνητική πρόταση) όλα τα μέλη των ερευνητικών ομάδων που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΒΕ 1, 2008-2009,

με την προϋπόθεση ότι:

 • Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.) σε συνεργασία με τα μέλη της ερευνητικής ομάδας κάθε μιας από τις ανωτέρω προτάσεις, θα προσκομίσει έκθεση προόδου για το ΠΕΒΕ 1 (2008-2009) στην αγγλική γλώσσα και θα την αποστείλει

  στο Γραφείο της Αντιπρυτανείας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού τόσο ηλεκτρονικά (vice-rector@aueb.gr) όσο και σε έντυπη μορφή, επισυνάπτοντας κάθε είδους σχετικό υποστηρικτικό υλικό. Η

  έκθεση αυτή θα προσκομιστεί την ίδια χρονική περίοδο κατά την οποία θα γίνεται η υποβολή των ερευνητικών προτάσεων για το ΠΕΒΕ 2, 2009-2010 (μέχρι 10 Οκτωβρίου 2009)

  "ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΒΕ 1 (2008-2009)"

  Επισημαίνεται ότι, για τους συμμετέχοντες στο ΠΕΒΕ 1 που δεν επιθυμούν να υποβάλουν νέα ερευνητική πρόταση για το ΠΕΒΕ 2, η προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης προόδου είναι το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009.

 • Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.) και τα μέλη ΔΕΠ της ερευνητικής ομάδας της πρότασης που χρηματοδοτείται από το ΠΕΒΕ 1, 2008-2009, δεν θα αξιωθούν προσωπικής αμοιβής-αποζημίωσης μέσω του προϋπολογισμού της νέας ερευνητικής πρότασης

  που θα υποβάλλουν για το ΠΕΒΕ 2, 2009-2010. Καθίσταται σαφές ότι ο περιορισμός αυτός δεν θα ισχύσει για τους διδακτορικούς φοιτητές, υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς φοιτητές που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια ερευνητικής πρότασης

  από το ΠΕΒΕ 1, 2008-2009. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι ο περιορισμός αυτός δεν θα ισχύσει για τους Επιστημονικούς Υπευθύνους (Ε.Υ.) ή /και τα μέλη ΔΕΠ των ερευνητικών ομάδων, για τους οποίους δεν προβλεπόταν αμοιβή στην αρχική υποβληθείσα

  πρότασή τους (που χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΒΕ 1, 2008-2009).

Τέλος, οι αιτούντες παρακαλούνται θερμά να αποφύγουν να αποστείλουν μαζικά τις ερευνητικές τους προτάσεις, καθώς και το λοιπό συνοδευτικό υλικό, λίγες ώρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων, με δεδομένο

ότι υπάρχει αποδεδειγμένα κίνδυνος υπερφόρτωσης (email bombing - mail server blocking), επιβαρύνοντας το ωφέλιμο bandwidth αλλά και το χρόνο διαλογής, ρύθμισης και επισήμανσης των emails.