Το ΟΠΑ ενισχύει τη βασική έρευνα ιδρύοντας το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ) σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου της 17ης Σεπτεμβρίου 2008

id: 
294

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της βασικής έρευνας και πιστεύοντας ακράδαντα ότι η έρευνα και οι υψηλού επιπέδου ερευνητικές δημοσιεύσεις είναι παράγοντες ποιότητας και αριστείας, ενέκρινε στη Συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2008 τη λειτουργία - για πρώτη φορά - Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ).

Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάμωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των μελών της ερευνητικής κοινότητας του ΟΠΑ (μελών ΔΕΠ και άλλων συνεργατών - ερευνητών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητών), μετρούμενη με κοινώς αποδεκτούς δείκτες, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του ερευνητικού "προϊόντος", σε κάθε ερευνητικό πεδίο που καλύπτουν τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας του ΟΠΑ.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα χρηματοδοτούνται ερευνητικές δραστηριότητες και ερευνητικά προγράμματα (research projects) από νέους, αλλά και από καθιερωμένους ερευνητές, τα οποία όμως δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές χρηματοδότησης του ΟΠΑ (π.χ. από τον τακτικό προϋπολογισμό, όπως για δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια) ή από άλλο φορέα (συγκεκριμένα, η έρευνα δεν εμπίπτει σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από άλλους φορείς).

Σημειώνεται ότι το ΠΕΒΕ θα χρηματοδοτεί "ερευνητικές εισροές", δηλαδή τις δαπάνες που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε κάποια ερευνητική δραστηριότητα ή ερευνητικό έργο, και όχι "ερευνητικά αποτελέσματα". Βεβαίως ένα (ίσως το πλέον) βασικό κριτήριο για χρηματοδότηση από το ΠΕΒΕ θα είναι η ποιότητα και η ποσότητα των αποτελεσμάτων που έχει ήδη επιτευχθεί από τον ερευνητή (ή τους ερευνητές) στο ερευνητικό αντικείμενο για το οποίο αιτείται χρηματοδότηση. Επομένως, εμμέσως πλην σαφώς, το ΠΕΒΕ δίνει κίνητρα σε ερευνητές του ΟΠΑ να αυξήσουν την ερευνητική τους "παραγωγή", ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν μελλοντικά από αυτό.

Για το 2008-9 το συνολικό καθαρό ποσό που θα προταθεί στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) να διαθέσει για τη χρηματοδότηση του ΠΕΒΕ θα είναι τουλάχιστον 200.000 Ευρώ. Υπεύθυνη για την επίβλεψη και την διαχείριση του ΠΕΒΕ είναι η Συγκλητική Επιτροπή Βασικής Έρευνας, τα μέλη της οποίας προτάθηκαν από τα τμήματα του ΟΠΑ και εγκρίθηκαν από την Σύγκλητο της 20ης Ιουνίου 2008.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Προϋποθέσεις-Τύπους Ερευνητικών Προγραμμάτων, Επιλέξιμες Δαπάνες, Κριτήρια Επιλογής Προτάσεων, Ημερομηνίες-Προθεσμίες (για το ΠΕΒΕ 2008-09), Διαδικασία, Εκταμιεύσεις Δαπανών και Υποχρεώσεις Επιστημονικού Υπεύθυνου και Επιτροπή ΠΕΒΕ, παρέχονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]