Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενισχύει για δεύτερη χρονιά τη βασική έρευνα με το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας "ΠΕΒΕ 2010"

id: 
525

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της βασικής έρευνας, και πιστεύοντας ακράδαντα ότι η έρευνα και οι υψηλού επιπέδου ερευνητικές δημοσιεύσεις είναι παράγοντες ποιότητας και

αριστείας, ενέκρινε στη Σύγκλητο της 18ης Ιουνίου 2009 τη λειτουργία - για δεύτερη φορά - του Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ) για το 2010. Η έγκριση του σχετικού επιπέδου χρηματοδότησης θα εξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση της

Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ.

Η προκήρυξη για το ΠΕΒΕ 2010 θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2009, παρέχοντας στους υποψηφίους λεπτομερείς πληροφορίες (προθεσμίες για την υποβολή των ερευνητικών προτάσεων, τρόπος υποβολής των προτάσεων,

φόρμα της αίτησης προς συμπλήρωση κ.λπ.).

Στο πλαίσιο του ΠΕΒΕ 2010 θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν (υποβάλλοντας νέα ερευνητική πρόταση) όλα τα μέλη των ερευνητικών ομάδων που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΒΕ 2009, με την προϋπόθεση ότι:

  1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ) σε συνεργασία με τα μέλη της ερευνητικής ομάδας κάθε μιας από τις ανωτέρω προτάσεις, θα προσκομίσει έκθεση προόδου. Ο Ε.Υ της χρηματοδοτηθείσας από το ΠΕΒΕ 2009 πρότασης, θα υποβάλλει την έκθεση προόδου

    στη Συγκλητική Επιτροπή Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας. Η έκθεση αυτή θα προσκομιστεί την ίδια χρονική περίοδο (Σεπτέμβριος /Οκτώβριος 2009) κατά την οποία θα γίνεται η υποβολή των ερευνητικών προτάσεων για το ΠΕΒΕ 2010.

  2. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ) και τα μέλη ΔΕΠ της ερευνητικής ομάδας της πρότασης που χρηματοδοτείται από το ΠΕΒΕ 2009, δεν θα αξιωθούν προσωπικής αμοιβής-αποζημίωσης μέσω του προϋπολογισμού της νέας ερευνητικής πρότασης που θα

    υποβάλλουν για το ΠΕΒΕ 2010. Καθίσταται σαφές ότι ο περιορισμός αυτός δεν θα ισχύσει για τους διδακτορικούς φοιτητές, υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς φοιτητές που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια ερευνητικής πρότασης από το ΠΕΒΕ

    2009. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι ο περιορισμός αυτός δεν θα ισχύσει για τους Επιστημονικούς Υπευθύνους (Ε.Υ) ή /και τα μέλη ΔΕΠ των ερευνητικών ομάδων που δεν έλαβαν καμία προσωπική αμοιβή μέσω της χρηματοδοτηθείσας από το ΠΕΒΕ 2009

    πρότασής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Αντιπρυτανείας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, τηλ.: 210-8203 289.