Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διακρίνεται και συμμετέχει στη Δράση "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

id: 
1907

Η Δράση "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ), με τίτλο "Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας»", ο οποίος αποτελεί το κύριο εργαλείο του ΕΠΕΔΒΜ για τη στήριξη του εγχώριου ερευνητικού δυναμικού, αλλά και την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προσέλκυση ερευνητών από το εξωτερικό, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη ιδιαίτερα ταλαντούχων ερευνητών, εργαζόμενων στην Ελλάδα, που έχουν να επιδείξουν σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα τους και μπορούν να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και στη διεύρυνση των οριζόντων της. Για τον σκοπό αυτό θα χρηματοδοτηθούν υψηλού επιπέδου ερευνητικά έργα που θα εκτελεσθούν από ερευνητικές ομάδες, καθοδηγούμενες από έναν Κύριο Ερευνητή.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται κυρίως:

  • Η υποστήριξη των "άριστων" επιστημονικών προσπαθειών στην Ελλάδα, στο σύνολο των επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων.
  • Η ενίσχυση της έρευνας που αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή.
  • Η επιβράβευση των προτάσεων με καινοτομικό χαρακτήρα, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και όχι στην περιοχή της έρευνας στην οποία εμπίπτει η εκάστοτε πρόταση.

Κατανομή των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά επιστημονικό πεδίο

Συνολικά υποβλήθηκαν 1622 προτάσεις. Από αυτές, 449 πέρασαν στη Β' Φάση της αξιολόγησης και προτείνονται για χρηματοδότηση 180 προτάσεις, εκ των οποίων οι 9 αφορούν σε προτάσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προτάσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προς χρηματοδότηση

Α/Α

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

Επιστημονικός Υπεύθυνος

1

01. Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική/Επιστήμες Υπολογιστών

3440

compositelikelihood

Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης

2

01. Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική/Επιστήμες Υπολογιστών

3712

GLIDE

Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Παπαϊωάννου

3

01. Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική/Επιστήμες Υπολογιστών

3818

I-CAN

Καθηγητής Γεώργιος Πολύζος

4

08. Κοινωνικές Επιστήμες

3879

Greek Trade Balance

Καθηγητής Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτου

5

01. Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική/Επιστήμες Υπολογιστών

4287

PEP-BVS

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Ντζούφρας

6

08. Κοινωνικές Επιστήμες

4647

EUP@UNGA

Λέκτορας Σπυρίδων Μπλαβούκος

7

01. Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική/Επιστήμες Υπολογιστών

4986

RESPONSE

Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουρκουμπέτης

8

08. Κοινωνικές Επιστήμες

5328

PUBLIC SECTOR REFORM

Καθηγητής Απόστολος Φιλιππόπουλος

9

08. Κοινωνικές Επιστήμες

5413

large_shocks

Καθηγητής Ηλίας Τζαβαλής