Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Στατιστική"

id: 
2059

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο ΦΕΚ 567/05-05-2014, (τεύχος τρίτο), αριθμ. προκήρυξης, 1690 δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της πιο κάτω θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Στατιστική":

Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Στατιστική"

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει την 19/07/2014.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στο τηλέφωνο 210-8203 111, 112, 113. Πληροφορίες για το Τμήμα Στατιστικής περιέχονται, επίσης, στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.stat-athens.aueb.gr).

 

Αθήνα, 19 Μαΐου 2014
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ