Προκήρυξη εννέα (9) θέσεων υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος Πληροφορικής

id: 
1843

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9 ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε την προκήρυξη εννέα (9) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:

 1. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Μάθηση για Μεγάλης Κλίμακας Δεδομένα (Machine Learning for Big Data)".

  Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Εξατομίκευση και συστάσεις σε κοινωνικά δίκτυα και ροές ειδήσεων (Personalization and recommendations in social networks and news streams)".

  Επιβλέπων Καθηγητής κ. M. Βαζιργιάννης, τηλ. 210-8203519, email: mvazirg@aueb.gr

 2. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Πληροφοριοκεντρικά Δίκτυα Πρόσβασης (Information- Centric Access Networks)".

  Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γ. Πολύζος, τηλ. 210-8203650, email: polyzos@aueb.gr

 3. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Διαχείριση Σύνθετων Ροών Δεδομένων με έμφαση σε τεχνικές μείωσης διάστασης".

  Επιβλέπων Αναπ. Καθηγητής κ. Ι. Κωτίδης, τηλ. 210-8203193, email: kotidis@aueb.gr

 4. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Διαχείριση πόρων και πληροφορίας σε Αυτοοργανούμενα Ασύρματα Δίκτυα".

  Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Διαχείριση πόρων και πληροφορίας σε κατανεμημένα δικτυακά περιβάλλοντα και συστήματα νεφελώδους υπολογιστικής (Cloud Computing)".

  Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Βελτιστοποίηση ενεργειακών συστημάτων και δικτύων".

  Επιβλέπων Επικ. Καθηγητής κ. Ι. Κουτσόπουλος, τηλ. 210-8203933, email: jordan@aueb.gr

 5. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Περιγραφική Πολυπλοκότητα".

  Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Υπολογιστική Πολυπλοκότητα".

  Επιβλέπουσα Επικ. Καθηγήτρια κ. Ε. Φουστούκου, τηλ. 210-8203577, email: eugenie@aueb.gr

Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος μετά από πρόταση τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Nα καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, αυτοί θα πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο.
 3. Να καταθέσουν επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής.
 4. Να καταθέσουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 5. Έκθεση ιεραρχημένων ενδιαφερόντων.
 6. Να επιλέξουν αντικείμενο διδακτορικής διατριβής από την περιοχή που έχει προκηρυχθεί.
 7. Αντίγραφα εργασιών, εκθέσεων κ.λπ.
 8. Να αποστείλουν απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές.

Η επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να υποβάλει τους υποψηφίους σε εξετάσεις γραπτές ή και προφορικές.

Συνεκτιμώμενα στοιχεία για την επιλογή είναι:

 1. Οι Μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο.
 2. Η βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
 3. Η εν γένει επιστημονική του δραστηριότητα (ερευνητική ή διδακτική πείρα), τυχόν δημοσιεύσεις, σεμινάρια ή μεταπτυχιακά μαθήματα, η επαγγελματική εμπειρία και ότι άλλο θετικό στοιχείο μπορεί να προσκομίσει ο υποψήφιος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 & Παρασκευή 11-1).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203 643.

 

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2013
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]