Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στο γνωστικό αντικείμενο "Γαλλική Γλώσσα" κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

id: 
2171

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

σύμφωνα με παρ. 6, αρ. 29 του Ν. 4009/2011 η οποία προστέθηκε με την παρ. 16 του άρθρου του 34 Ν. 4115/2013

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες των Τμημάτων του ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Πανεπιστημιακό Υπότροφο για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:

Γαλλική Γλώσσα

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 300, μέχρι την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014.

 

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ