Μεταφορά θέσης εισαγωγής φοιτητών που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία 5%

id: 
1957

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μεταφορά θέσης εισαγωγής φοιτητών που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία 5 %

Σύμφωνα με την υπ' αρ. Φ1/21140/Β3/14.2.2014 (ΦΕΚ 349/Τ. Β') υπουργική απόφαση οι επιτυχόντες, οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά τα σχολικά έτη 2009−2010, 2010−2011, 2011−2012 και 2012−2013, με την ειδική κατηγορία 5%, δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σπουδών από το Τμήμα φοίτησής τους στο οποίο θα αναγράφεται και ο τρόπος εισαγωγής τους με την ειδική κατηγορία 5%, από τις 17-02-2014 έως τις 28-02-2014 στην οικεία Γραμματεία τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.

Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2011-2012 και 2012-2013 οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής με την ειδική κατηγορία 5% και δεν έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στη Σχολή ή στο Τμήμα ή στο Πρόγραμμα Σπουδών που εισήχθησαν, θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Φ.151/1511404/Β6/16.10.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3, περίπτωση 3 του ν.4229/2014 (Α' 8/10-01-2014) δίνεται η δυνατότητα, κατ' εξαίρεση, στους ανήκοντες στην ειδική κατηγορία 5% να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε μη αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., ανεξαρτήτως εάν πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.. Για τη μεταφορά της θέσης κατατίθεται αίτηση του υποψηφίου στο Τμήμα ή τη Σχολή υποδοχής, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αιτιολογούν τους λόγους της μεταφοράς. Η μεταφορά πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος ή Σχολής υποδοχής, κατόπιν αξιολόγησης των ειδικών προσόντων του επιτυχόντος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μεταφοράς θέσης στην οικεία γραμματεία τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]