Μετά την επιτυχία του Πανεπιστημίου μας στα προγράμματα "Ηράκλειτος ΙΙ", "ΘΑΛΗΣ" και "POST DOC", ακολουθεί νέα επιτυχία του ΟΠΑ με την έγκριση επτά προτάσεων για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα "ΑΡΙΣΤΕΙΑ"

id: 
1342

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ, όπου το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πέτυχε τη χρηματοδότηση επτά έργων.

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με εισήγηση και συντονισμό του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, σχεδίασε και προκήρυξε την 01/06/2011 το πρόγραμμα "Αριστεία" με σκοπό την υποστήριξη των "άριστων" επιστημόνων της χώρας, σε όλα τα επιστημονικά πεδία, μέσω της χρηματοδότησης έρευνας που αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή (investigator driven research).

Υποβλήθηκαν συνολικά 1497 προτάσεις, από τις οποίες οι 1474 κρίθηκαν επιλέξιμες στο στάδιο του προκαταρκτικού ελέγχου και προχώρησαν στη διαδικασία της κυρίως αξιολόγησης. Από αυτές 310 πέρασαν στη Β’ Φάση της αξιολόγησης και τελικά εγκρίθηκαν 206 προτάσεις.

Η επιλογή των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες (peer review) με προδιαγραφές παρόμοιες αυτών του European Research Council (ERC).

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι επτά προτάσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση:

Α/Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
1 Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική/Επιστήμες Υπολογιστών 436 LikeJumps Καθηγητής Δελλαπόρτας Πέτρος
2 Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική/Επιστήμες Υπολογιστών 940 INCEPTION Καθηγητής Σταμούλης Γεώργιος
3 Κοινωνικές Επιστήμες 1195 SPATEMDEC Καθηγητής Ξεπαπαδέας Αναστάσιος
4 Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική/Επιστήμες Υπολογιστών 2315 RECOST Επίκ. Καθηγητής Κωτίδης Ιωάννης
5 Κοινωνικές Επιστήμες 2420 SocioMine Αναπλ. Καθηγητής Γιαγλής Γεώργιος
6 Κοινωνικές Επιστήμες 2591 CoLEG Καθηγητής Κατσουλάκος Ιωάννης
7 Κοινωνικές Επιστήμες 2629 HUMDEV Καθηγητής Παπαδάκης Βασίλειος