Ενημέρωση για την πορεία αξιολόγησης των προτάσεων στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας 2009-2010 (ΠΕΒΕ 2) και προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν

id: 
696

Στο πλαίσιο του Προγράμματος υποβλήθηκε και φέτος ένας αρκετά υψηλός αριθμός ερευνητικών προτάσεων (59 προτάσεις). Προκειμένου να εξασφαλιστούν τουλάχιστον δύο αξιολογήσεις σε κάθε πρόταση χρειάστηκε να επικοινωνήσουμε συνολικά

με 310 εξωτερικούς αξιολογητές.

Η επεξεργασία της βαθμολογίας που δόθηκε σε κάθε ερευνητική πρόταση, από κάθε έναν από τους δύο αξιολογητές, έγινε με βάση τα ορισθέντα στον

target="_blank">Κανονισμό ΠΕΒΕ 2, 2009-2010

. Συγκεκριμένα, για τις ερευνητικές προτάσεις τύπου (α) η βαρύτητα (weighting) για κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης Β1, Β2, Β3, Β4 είναι αντίστοιχα 30%, 35%, 10% και

25%. Για τις ερευνητικές προτάσεις τύπου (β) η βαρύτητα (weighting) για κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης Β1, Β2, Β3, Β4 είναι αντίστοιχα 20%, 45%, 10%, 25%. Τέλος, έγινε εξαγωγή του μέσου όρου της συνολικής

βαθμολογίας που συγκεντρώθηκε από έκαστο αξιολογητή για κάθε πρόταση (δηλ. βαρύτητα αξιολόγησης κάθε αξιολογητή 50%).

Βάσει λοιπόν της επεξεργασίας των στοιχείων που προέκυψαν από τις αξιολογήσεις, ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός των προτάσεων - 42 συνολικά - έλαβε εξαιρετική αξιολόγηση, καθώς ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους ξεπέρασε το 8,5/10

("άριστα").

Ωστόσο, η απαιτούμενη χρηματοδότηση για αυτές και μόνο τις προτάσεις είναι σημαντικά μεγαλύτερη από το ποσό που είχε ήδη εγκριθεί από τον ΕΛΚΕ (της τάξης των 250.000 ευρώ), αγγίζοντας τα 608.400 ευρώ. Με αυτό ως δεδομένο, στην

τελευταία συνάντηση της Συγκλητικής Επιτροπής του ΠΕΒΕ αποφασίσθηκε να χρηματοδοτηθούν και οι 42 προτάσεις που έλαβαν βαθμό άριστα, με περικοπή όμως του προϋπολογισμού τους.

Εντός των επομένων ημερών θα αποσταλούν στους Επιστημονικούς Υπεύθυνους οι σχετικές λεπτομέρειες, καθώς και οι αξιολογήσεις για κάθε πρόταση (επισημαίνεται ότι θα έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία των αξιολογητών). Θα καταβληθεί κάθε δυνατή

προσπάθεια ώστε για τις προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν, οι συμβάσεις με τον ΕΛΚΕ να ολοκληρωθούν το αργότερο έως 31/12/2009, με αποτέλεσμα η υλοποίηση των έργων να ξεκινήσει από 01/01/2010 και να ολοκληρωθεί μέσα στο 12μηνο που θα

ακολουθήσει. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε, επίσης, να λάβετε από τον εκπρόσωπο του κάθε  Τμήματος στην Επιτροπή του ΠΕΒΕ.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ερευνητική κοινότητα του ΟΠΑ για τη μεγάλη συμμετοχή της στο ΠΕΒΕ και κυρίως, για τα εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα των αξιολογήσεων που έλαβαν.

Προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΒΕ 2 (2009-2010)