Εκθέσεις Αξιολόγησης

 • Εσωτερικές Εκθέσεις

  Η Εσωτερική Αξιολόγηση των ακαδημαϊκών μονάδων πραγματοποιείται με ευθύνη της ΟΜΕΑ της Ακαδημαϊκής Μονάδας και προϋποθέτει τη σύνταξη ετήσιων εσωτερικών εκθέσεων για τη λειτουργία της κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων διδακτικών εξαμήνων. Οι Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις υποβάλλονται με ευθύνη της Ακαδημαϊκής Μονάδας στη ΜΟΔΙΠ του οικείου Ιδρύματος πριν από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους. Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης ολοκληρώνεται περιοδικά με τη σύνταξη της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης, η οποία υποβάλλεται στη ΜΟΔΙΠ του οικείου Ιδρύματος και μέσω αυτής κοινοποιείται στην ΑΔΙΠ, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης της Ακαδημαϊκής Μονάδας. Η Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέταρτο έτος από την έναρξη της προηγούμενης αξιολόγησης.

 • Ιδρυματικές Εκθέσεις

  Οι αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. περιλαμβάνουν:

  α) Την ανά διετία σύνταξη Εσωτερικής Έκθεσης για τη λειτουργία του Ιδρύματος, στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος. Η Εσωτερική Έκθεση υποβάλλεται στο ανώτατο συλλογικό όργανο του οικείου ιδρύματος με σκοπό την ανάδειξη τυχόν λειτουργικών προβλημάτων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση και βελτίωση της Ποιότητας του Ιδρύματος.

  β) Την ανά τετραετία σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για τη λειτουργία του Ιδρύματος, με σκοπό την ενεργοποίηση της διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος από επιτροπή ανεξάρτητων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. 

 • Εξωτερικές Εκθέσεις

  Σε προσυμφωνημένο χρόνο που ορίζεται από κοινού από την ΑΔΙΠ, τα μέλη της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης και την υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα ή το Ίδρυμα, η Επιτροπή πραγματοποιεί Επίσκεψη στο ίδρυμα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η Επιτροπή ή μέλη της μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για όλα τα ζητήματα που χρειάζονται για την αξιολόγηση της ακαδημαϊκής μονάδας. Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης συντάσσεται από την επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης μετά το πέρας της επίσκεψης και κοινοποιείται μέσω της ΑΔΙΠ στην υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα προς υποβολή τυχόν παρατηρήσεων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών.