Εξωτερικές Εκθέσεις

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΟΠΑ

 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΟΠΑ (αρχείο pdf)
 


Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων ΟΠΑ

Για τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που έχει ολοκληρωθεί η Εξωτερική Αξιολόγηση και έχει δημοσιευθεί από την ΑΔΙΠ η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, είναι αναρτημένες οι αντίστοιχες Εκθέσεις στην αγγλική γλώσσα.

Οι Εξωτερικές Εκθέσεις, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ, αναλύουν τα παρακάτω κριτήρια: 

  1. Πρόγραμμα Σπουδών
  2. Διδακτικό Έργο
  3. Ερευνητικό Έργο
  4. Λοιπές Υπηρεσίες
  5. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Πιθανοί Ανασταλτικοί Παράγοντες
  6. Συμπεράσματα
Τμήμα Ημερομηνία Αξιολόγησης
ΔΕΟΣ Μάρτιος 2012
Πληροφορική Μάρτιος 2012
ΔΕΤ Νοέμβριος 2013
ΛΟΧΡΗ Φεβρουάριος 2014
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Ιούνιος 2010
ΟΔΕ Ιούνιος 2012
Οικονομικής Επιστήμης Ιούλιος 2013
Στατιστικής Φεβρουάριος 2014