Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων του ΟΠΑ

Η διαδικασία της «αξιολόγησης» ως είδος δράσης που εντάσσεται στη διασφάλιση ποιότητας, εφαρμόστηκε από το 2008 έως το 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3374/05 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από την «πιστοποίηση».


Οι Εξωτερικές Εκθέσεις οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ, αναλύουν τα ακόλουθα κριτήρια: 

  1. Πρόγραμμα Σπουδών
  2. Διδακτικό Έργο
  3. Ερευνητικό Έργο
  4. Λοιπές Υπηρεσίες​​​​​​​
  5. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Πιθανοί Ανασταλτικοί Παράγοντες​​​​​​​
  6. Συμπεράσματα 

Ακολουθούν οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης (αγγλική έκδοση) των ακαδημαϊκών τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τμήμα Ημερομηνία Αξιολόγησης
ΔΙΕΘΝΩΝ  & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μάρτιος 2012
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μάρτιος 2012
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Νοέμβριος 2013
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Φεβρουάριος 2014
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ιούνιος 2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Ιούνιος 2012
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ιούλιος 2013
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Φεβρουάριος 2014