Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2014-15

id: 
2027

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟY ΈΤΟΣ 2014-2015

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (5η Γ.Σ./14-4-2014) αποφάσισε ότι οι Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 θα γίνουν με γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα:

  1. Ποσοτικές Μέθοδοι Ι (Γενικά Μαθηματικά για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων).
  2. Μικροοικονομική Ι.
  3. Γενικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι όλων των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2014.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  1. Aίτηση του ενδιαφερομένου.
  2. Eπικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία.

Οι πτυχιούχοι ισοτίμων τμημάτων ΑΕΙ του εξωτερικού συνυποβάλλουν βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Οι πτυχιούχοι ισοτίμων τμημάτων ΤΕΙ εξωτερικού και Ανώτερων Σχολών εξωτερικού συνυποβάλλουν και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΙΤΕ.

ΥΛΗ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ι (ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) (ΟΔΕ 2115)

Περίγραμμα Εξεταστέας Ύλης

Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων με Απαλοιφή - Μέθοδος Gauss και Μέθοδος Gauss - Jordan, Πίνακες και Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων Με Αντιστροφή, Ορίζουσα Πίνακα και Εύρεση Αντίστροφου Πίνακα Με Ορίζουσες - Η Μέθοδος Cramer, Ρυθμός Μεταβολής και Παράγωγος Συνάρτησης, Διαφόριση Συναρτήσεων - Κανόνες Παραγώγισης, Κανόνας της Αλυσίδας - Κανόνας της Αντίστροφης Συνάρτησης - Διαφόριση Εκθετικών και Λογαριθμικών Συναρτήσεων, Ποσοστιαίος Ρυθμός Μεταβολής - Ελαστικότητα - Παράγωγοι Ανώτερης Τάξης - Κυρτότητα, Μερική Παράγωγος - Ολικό Διαφορικό - Ολική Παράγωγος - Ιακωβιανός Πίνακας - Εσσιανός Πίνακας, Πλεγμένες Πραγματικές Συναρτήσεις και Θεώρημα Πλεγμένης Συνάρτησης, Πλεγμένες Διανυσματικές Συναρτήσεις, Βελτιστοποίηση Πραγματικών Συναρτήσεων Μιας Μεταβλητής Χωρίς Περιορισμούς, Βελτιστοποίηση Πραγματικών Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών Χωρίς Περιορισμούς, Βέλτιστη Τιμή Συναρτήσεων - Συναρτήσεις Μέγιστης Τιμής και Θεώρημα της Περιβάλλουσας Καμπύλης, Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων Δύο Μεταβλητών Με Περιορισμό Μία Εξίσωση - Μέθοδος Πολλαπλασιαστών Lagrange - Συνθήκες Δεύτερης Τάξης, Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών Με Περιορισμό Εξισώσεων Με τη Μέθοδο Πολλαπλασιαστών Lagrange, Βέλτιστη Τιμή Συναρτήσεων - Συναρτήσεις Μέγιστης Τιμής και Θεώρημα της Περιβάλλουσας Καμπύλης, Αόριστο Ολοκλήρωμα, Ορισμένο Ολοκλήρωμα, Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις - Διαφορικές Εξισώσεις Πρώτης Τάξης, Πρόσθετες Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορικών Εξισώσεων, Εξισώσεις Διαφορών, Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Οικονομικών.

Κύρια Συγγράμματα - Βοηθήματα

(1) "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών", των Παναγιώτη Λορεντζιάδη και Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2008.

(2) "Εφαρμογές και Ασκήσεις Σύγχρονης Μικροοικονομικής", του Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2006.

2. ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι (ΟΔΕ 2113)

Περίγραμμα Εξεταστέας Ύλης

Το Οικονομικό Πρόβλημα, Ζήτηση και Προσφορά, Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς, Οικονομική Αποτελεσματικότητα και Δικαιοσύνη στις Αγορές Προϊόντων, Αγορές σε Δράση, Φόροι, Καταναλωτική Επιλογή και Ζήτηση, Παραγωγή και Κόστος, Πλήρης Ανταγωνισμός, Μονοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός, Οι Αγορές Παραγωγικών Συντελεστών.

Κύρια Συγγράμματα - Βοηθήματα

(1) "Μικροοικονομική, Θεωρία - Πρακτική", των Robin Bade και Michael Parkin, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2010.

(2) "Εφαρμογές και Ασκήσεις Σύγχρονης Μικροοικονομικής", του Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2006.

(3) "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών", των Παναγιώτη Λορεντζιάδη και Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2008.

3. ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΟΔΕ 2110)

Περίγραμμα Εξεταστέας Ύλης - Κύρια Συγγράμματα

Α. Μάνατζμεντ: Εταιρικές Λειτουργίες, Σαλαβού Ε. και Κυριακίδου Ο., εκδόσεις Rosilli 2010: Όλα τα κεφάλαια του βιβλίου περιλαμβάνονται στην ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων.

Β. Προσεγγίσεις στη θεωρία των οργανώσεων, Μακρυδημήτρης, Α., εκδόσεις Καστανιώτη 2004: Όλα τα κεφάλαια του βιβλίου περιλαμβάνονται στην ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων.

 

Απρίλιος 2014
Γραμματεία Τμήματος ΟΔΕ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
Καθηγητής