Ανακοίνωση - περίληψη προκήρυξη προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (Πλήρους Φοίτησης)

id: 
2002

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

(Τμήμα Πλήρους Φοίτησης)

Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει, ήδη από το 1994, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα. Η παρούσα προκήρυξη αφορά, αποκλειστικά και μόνον, το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time).

 1. Το ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους AEI Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, αποφοίτους Τμημάτων Διοικητικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και Ανώτατων Στρατιωτικών Εκ-παιδευτικών Ιδρυμάτων και Αστυνομικών Ακαδημιών. Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι - εφόσον γίνουν δεκτοί - έχουν δυνατότητα εγγραφής στο ΠΜΣ μόνο αν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2014.
 2. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι ΤΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών Τμημά-των. Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά να υποβάλουν και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους, με αναλυτική περιγραφή της ύλης των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί. Με βάση τα στοιχεία αυτά, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου των υποψηφίων, η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών θα καθορίσει, κατά περίπτωση, τη συνάφεια των βασικών σπουδών κάθε υποψηφίου με τους στόχους του ΠΜΣ.
 3. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από Επιτροπή, η οποία κρίνει, καθορίζει και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, με βάση τη συνάφεια και τη συνδρομή των βασικών σπουδών τους στην προαγωγή και ανάπτυξη των επιστημονικών στόχων του ΠΜΣ, τη βαθμολογία των τίτλων σπουδών, συστατικές επιστολές, γνώση ξένων γλωσσών, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, επιστημονικές εργασίες, άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το βαθμό που θα προκύψει από την ατομική συνέντευξη καθενός (κίνητρα, οργανωτικότητα, γνωστική εστίαση κλπ). Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των προηγουμένων σταδίων.
 4. Οι διαλέξεις του ΠΜΣ γίνονται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα.
 5. Η παρακολούθηση των διαλέξεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Σημειώνεται ότι για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση αριθ¬μού μαθημάτων ισοδύναμου με 11 μαθήματα πλήρους βαρύτητας τα οποία κατανέμονται στις ακόλουθες 6 γνωστικές περιοχές:
  1. Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων
  2. Δικτυοκεντρικά και Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα
  3. Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα
  4. Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
  5. Συστήματα διαχείρισης γνώσης
  6. Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
 6. Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ είναι 15 μήνες και κατά μέγιστο 18 μήνες, περιλαμβανομένης της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
 7. Το ΠΜΣ είναι μερικώς αυτοχρηματοδοτούμενο. Για το λόγο αυτό, η παρακολούθησή του συνεπάγεται υποχρεωτική συνεισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα, που αποσκοπεί στην κάλυψη σχετικών λειτουργικών εξόδων. Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 η συνεισφορά αυτή ανέρχεται στο ποσό των 4.000€ ανά φοιτητή (για τη συνολική διάρκεια του ΠΜΣ).
 8. Σε έναν αριθμό φοιτητών είναι δυνατή η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή υποτροφίας, με βάση - αποκλειστικά και μόνο - την επίδοση τους στα μαθήματα.
 9. Αριθμός θέσεων ανά ακαδημαϊκό έτος: Μέχρι τριάντα πέντε (35) φοιτητές.
 10. Τα μαθήματα προγραμματίζεται να αρχίσουν το πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου 2014.
 11. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στη περιοχή "Αιτήσεις & Φόρμες").
  2. Μια πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2014.
  4. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού). Η υποβολή αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη πράξη αναγνώρισης, η οποία πρέπει να προϋπάρχει και να υποβληθεί μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας.
  5. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών.
  6. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση σε ειδικό έντυπο (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
  7. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν επιστημονικές εργασίες και ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία.
  8. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.
  9. Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο αντίγραφο). H καλή γνώση της αγγλικής αποδεικνύεται με το Advanced των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan ή με TOEFL (>79) ή άλλο αντίστοιχο και ισόκυρο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Όσοι δεν προσκομίσουν τέτοιο πιστοποιητικό θα αξιολογηθούν στη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 12. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο 2014. Στη συνέχεια καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων και - ενδεχομένως - κατάσταση επιλαχόντων. Παρέχεται προθεσμία μερικών ημερών, προκειμένου οι επιτυχόντες να καταβάλουν 1.000 € για να κατοχυρώσουν τη θέση τους στο ΠΜΣ. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, η κατάσταση των επιτυχόντων μπορεί να συμπληρωθεί από την κατάσταση επιλαχόντων. Η οριστικοποίηση του καταλόγου των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα θα γίνει στα μέσα Ιουλίου 2014. Επισημαίνεται ότι το ποσό που καταβάλλεται για την κατοχύρωση της θέσης στο Πρόγραμμα δεν επιστρέφεται, σε καμία περίπτωση, στον υποψήφιο.
 13. Κάθε αίτηση για το ΠΜΣ αξιολογείται ανεξάρτητα από αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί σε άλλα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 14. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705), Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203643). Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών, καθώς και το πληροφοριακό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mscis.cs.aueb.gr/, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του ΠΜΣ και την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών.

 

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
Καθηγητής

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]