Ανακοίνωση - περίληψη προκήρυξης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (Μερικής Φοίτησης)

id: 
2065

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στα Πληροφοριακά Συστήματα
Τμήμα Μερικής Φοίτησης
Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης

Αθήνα, 23 Μαΐου 2014

Ανακοίνωση - Περίληψη προκήρυξης

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα, απευθυνόμενο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης. Το ΠΜΣ μερικής φοίτησης είναι ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες επιστημόνων με αυξημένες επαγγελματικές ή/και οικογενειακές υποχρεώσεις.

 1. Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, Ψηφιακών Συστημάτων, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμημάτων και Σχολών Διοικητικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και Ανώτατων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ακαδημιών.

 2. Στο ΠΜΣ μπορεί να γίνουν, επίσης, δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής και συναφών, μόνον, ειδικοτήτων των ΤΕΙ.
 3. Η παρούσα πρόσκληση αφορά, επίσης, επιστήμονες οι οποίοι, αν και δεν εργάζονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, αναζητούν εργασία ή προγραμματίζουν να εργασθούν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών.
 4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται από Επιτροπή, η οποία αξιολογεί και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, με βάση: (α) τη συνάφεια και συνδρομή των βασικών σπουδών στην επίτευξη των στόχων του ΠΜΣ (http://mscis.cs.aueb.gr/PMS_IS_PT_Odhgos_2014-15_v.2.pdf), (β) τη βαθμολογία των τίτλων σπουδών, (γ) την επαγγελματική προϋπηρεσία σε ειδικότητες που αφορούν την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, (δ) τις συστατικές επιστολές, (ε) τη γνώση ξένων γλωσσών, (στ) τις δημοσιευ¬μένες επιστημονικές εργασίες και (ζ) την ατομική συνέντευξη.
 5. Η ως άνω διαδικασία θα τηρηθεί, κατά την κρίση της Επιτροπής, είτε ενιαία είτε κατά στάδια, κατά τα οποία θα γίνει διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των προηγουμένων σταδίων.
 6. Οι διαλέξεις και τα εργαστήρια γίνονται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα.
 7. Η παρακολούθηση των διαλέξεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση έντεκα (11) μαθημάτων, τα οποία κατανέμονται στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:
  • Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων

  • Δικτυοκεντρικά και Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα
  • Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα
  • Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
  • Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης
  • Τεχνολογία Λογισμικού και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
 8. Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ ανέρχεται σε δύο (2) χρόνια. Τα μαθήματα έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη (18:00-21:00) ή κάθε Τρίτη και Πέμπτη (18:00-21:00). Οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν στις αρχές Οκτώβρη 2014.
 9. Το ΠΜΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Η παρακολούθησή του συνεπάγεται συνεισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη σχετικών εξόδων. To συνολικό κόστος παρακολούθησης ολόκληρου του ΜΠΣ ανέρχεται σε εφτά χιλιάδες ευρώ (7.000€) και καταβάλλεται τμηματικά. Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης μέρους του κόστους των σπουδών των εργαζομένων φοιτητών μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0.45%) του ΟΑΕΔ, εφόσον τηρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις.
 10. Το ΠΜΣ δέχεται μέχρι τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακούς φοιτητές τον χρόνο.
 11. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 10 Σεπτέμβρη 2014, τα εξής δικαιολογητικά:

  α. Αίτηση σε ειδικό έντυπο (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στο πεδίο "Αιτήσεις & Φόρμες").

  β. Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

  γ. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας.

  δ. Βεβαίωση ισοτιμίας/αντιστοιχίας πτυχίου από τον αρμόδιο εθνικό φορέα (εάν είναι απόφοιτοι ιδρυμάτων του εξωτερικού).

  ε. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση στο ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

  ζ. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με λεπτομερή αναφορά στην επαγγελματική προϋπηρεσία του υποψήφιου.

  η. Αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας (πχ. βεβαιώσεις εργοδοτών, ένσημα, αντίγραφα συμβάσεων, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κ.λπ.).

  θ. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων (μέχρι 300 λέξεις), στην οποία να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές.

  ι. Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο αντίγραφο). Η καλή γνώση της γλώσσας αποδεικνύεται με πτυχίο First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge ή του Πανεπιστημίου Michigan ή από άλλον αντίστοιχο τίτλο.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν στα μέσα Σεπτέμβρη. Στη συνέχεια θα καταρτισθεί πίνακας επιτυχόντων και κατάσταση επιλαχόντων και θα δοθεί ολιγοήμερη προθεσμία, προκειμένου οι επιτυχόντες να κατοχυρώσουν τη θέση τους και να εγγραφούν στο ΠΜΣ καταβάλλοντας δύο χιλιάδες (2.000€) ευρώ. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται, σε καμία περίπτωση.

Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας, η κατάσταση με τους επιτυχόντες μπορεί να συμπληρωθεί από την κατάσταση με τους επιλαχόντες. Η οριστικοποίηση των ονομάτων των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ θα γίνει στα τέλη Σεπτέμβρη.

Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών, καθώς και σχετικό πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://mscis.cs.aueb.gr/about_PartTime.asp).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για διευκρινήσεις ή περαιτέρω πληροφόρηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Ευελπίδων 47Α, 7ος όροφος), Δευτέρα-Πέμπτη (12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210-8203 645, κα Ελπίδα Χιονά. Σημειώνεται ότι η Γραμματεία του ΠΜΣ δεν θα λειτουργήσει μεταξύ 1-24 Αυγούστου 2014.

 

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]