Έναρξη Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2012-13. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, προϋποθέσεις και πρόγραμμα

id: 
1616

Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του καινοτόμου Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

www.dasta-is.aueb.gr

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ανά Τμήμα

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται στους τριτοετείς φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε 14 μαθήματα και τεταρτοετείς φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε 20 μαθήματα, και είναι προαιρετική. Εφόσον δεν καλύπτονται οι θέσεις της Πρακτικής Άσκησης από τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές, δύναται να προσφέρονται θέσεις και σε φοιτητές που βρίσκονται στο πέμπτο έτος σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε 30 μαθήματα. Επίσης, απαιτείται να γνωρίζουν επαρκώς και αποδεδειγμένα ξένες γλώσσες και ειδικότερα την Αγγλική ή άλλη ξένη γλώσσα που απαιτεί ο φορέας υποδοχής και να έχουν επαρκείς και αποδεικνυόμενες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (υποχρεωτικά Word, Excel, Power Point, Internet). Η διάρκειά της είναι 3 μήνες με μορφή πλήρους απασχόλησης.

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Οι φοιτητές του Τμήματος είναι δυνατόν να κάνουν Πρακτική Άσκηση υπό την προϋπόθεση ότι είναι φοιτητές τουλάχιστον του τρίτου έτους σπουδών. Επιπλέον, θα πρέπει:

  • Οι τριτοετείς φοιτητές να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 16 μαθήματα και
  • οι τεταρτοετείς φοιτητές σε τουλάχιστον 18 μαθήματα.

Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 3 μήνες (με μορφή πλήρους ή μερικής απασχόλησης).

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών είναι μάθημα επιλογής του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου και μπορούν να κάνουν αίτηση φοιτητές τρίτου έτους και άνω. Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 300 ώρες, δηλαδή 2 μήνες με μορφή πλήρους απασχόλησης ή 3 μήνες με μορφή μερικής απασχόλησης.

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δίνει την ευκαιρία σε τριτοετείς/τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος να κάνουν πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Τράπεζες τόσο εντός της Αττικής όσο και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 320 ώρες και ο τρόπος που καλύπτονται οι ώρες αυτές εξαρτάται από την πολιτική της εταιρίας σε συνεννόηση πάντα με τον φοιτητή, από 2-4 μήνες.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης συμμετέχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά έτη και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους είναι από 6,51 και πάνω. Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι από 160-320 ώρες.

Τμήμα Πληροφορικής

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές έκτου και επόμενων εξαμήνων πρέπει να έχουν επιτύχει σε ΟΛΑ τα υποχρεωτικά μαθήματα. Μοναδική Εξαίρεση: Μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και φοιτητές που οφείλουν ΜΟΝΟ μέχρι δυο (2) υποχρεωτικά μαθήματα. Η διάρκεια της είναι 4 μήνες με μορφή μερικής απασχόλησης.

Τμήμα Στατιστικής

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται σε φοιτητές του Τμήματος που έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο σπουδών, είναι προαιρετική και είναι δυνατόν να γίνει μια μόνο φορά. Ανάλογα με το αντικείμενο και τη διάρκειά της, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να αποφέρει από 6 έως 14 διδακτικές μονάδες και ισοδυναμεί με δύο μαθήματα στατιστικού περιεχομένου του προγράμματος σπουδών. Η διάρκεια της είναι 3 μήνες με μορφή πλήρους απασχόλησης.

Υποβολή Αιτήσεων

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης: Από 1 - 20 Φεβρουαρίου 2013

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών: Από 1 - 15 Φεβρουαρίου 2013

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: Από 1 Φεβρουαρίου 2013 (με σειρά προτεραιότητας για κάλυψη 70 θέσεων)

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: Από 1 Φεβρουαρίου 2013 και για όλο τον χρόνο

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Από 1 Φεβρουαρίου 2013 και για όλο τον χρόνο

Τμήμα Πληροφορικής: Από 1 - 20 Φεβρουαρίου 2013

Τμήμα Στατιστικής: Από 1 Φεβρουαρίου 2013 και για όλο τον χρόνο

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ