Έκθεση Πιστοποίησης ΕΣΔΠ

Το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), με απόφασή του, πιστοποίησε ότι το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμορφώνεται πλήρως (fully compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΕΣΔΠ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG, 2015). Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης μεταβάλεται από τέσσερα σε πέντε έτη. Η νέα διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης είναι από 25-2-2019 έως 24-2-2024 (αναθεωρημένη απόφαση πιστοποίησης, ΣΑΠ/ΕΘΑΑΕ συνεδρίαση 25/20-10-2022). 
Ακολουθεί το τελικό κείμενο της Έκθεσης της Επιτροπής Πιστοποίησης  και το αρχικό και το αναθεωρημένό πιστοποιητικό ΕΣΔΠ του Ιδρύματος.