Κίσκιρα Μάρθα

Τμήμα Γραμματείας Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου
Γραμματεία Συγκλήτου
Τηλέφωνο: 210 - 8203 470 | fax: 210-8234 822

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.