Κανταρτζή Μαρία

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας , Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΛΚΕ/ΟΠΑ , Διεύθυνση Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
Τηλέφωνο: 210 - 8203 997