Ζευγώλης Δημήτριος

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας , Διαχείριση Ποιότητας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ , Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ<br />
Τηλέφωνο: 210 - 8203 996