ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τμήμα Πληροφορικής
Σε επιστημονική άδεια
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών, 4ος όροφος, Γραφείο 416
Τηλέφωνο: 210 - 8203 505 / 210 - 210-8203 507

Ο κ. Γκρίτζαλης (Σπάρτη, 1959) (dgrit@aueb.gr) είναι Καθηγητής Κυβερνοασφάλειας στο Τμή­μα Πλη­ρο­­φορικής του Οι­­­­­­κο­­νο­­μι­­­κού Πα­­νε­πι­στη­μίου Α­­θη­νών. Ε­­πί­­­σης, Διευ­θυ­ντής του Προ­­­γράμ­­μα­τος Με­τα­πτυ­χιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συ­­­­­στή­μα­τα και Διευθυντής της Ε­ρευ­νη­τικής Ο­μά­δας Α­σφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Κρίσιμων Υ­­ποδομών (INFO­SEC). Δια­τέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη Έ­ρευ­νας (2017-19), Πρό­εδρος του ΕΛΚΕ (2016-19), Α­να­πλη­ρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης (2016-17) και Πρό­ε­δρος του Κέ­­ν­τρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ­ΔΙ­Β­ΙΜ) (2018-19) του Πανε­πι­στη­μί­ου.

Ο κ. Γκρίτζαλης είναι κάτοχος πτυχίου Μα­θη­ματικών (Πα­νε­πι­στήμιο Πατρών, 1977), Με­­­­τα­πτυ­χιακού Δι­πλώματος Εξειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών (M.Sc. in Com­pu­ter Scien­ce, City Univer­si­ty of New York, 1984) και Διδα­κτο­ρι­κού Δι­πλώ­ματος (Α­­­σφά­­λει­α Πλη­­­­ρο­­­­­φο­ρι­­α­κών Συ­στη­μά­των, Τμήμα Μα­­­­­θη­ματικών, Πα­­νε­πι­στήμιο Αι­­γαίου, 1994).

Τα τρέ­­χοντα ε­ρευ­­νητικά του ενδια­φέ­ρο­ντα αφορούν, μεταξύ άλλων: Κυβερνοασφάλεια, Προ­­­στα­­­­­σία Κρί­σι­μων Υποδομών ΤΠΕ, Ανάλυση και Διαχείριση Επικινδυνότητας, Ιδιωτικότητα στα Μέ­σα Κοινωνικής Δικτύωσης, Ασφάλεια στο Internet-of-Things και Προ­στασία Προ­σωπικών Δε­δομένων.

Ο κ. Γκρίτζαλης υπηρέτησε ως μέλος της Αρχής Προ­στα­σί­ας Προσωπικών Δε­δομένων, με κύ­­­­­ρι­α αρμοδιότητα τη δι­εύ­θυν­ση της διενέργειας ελέγχων ασφάλειας πληρο­φο­­­ρια­κών συ­­στη­­­­­μά­των (1997-02). Επίσης, διατέλεσε Πρό­ε­δρος του Δι­­οι­­κητικού Συμβουλίου της ΔΕΚΟ Ψη­φι­α­κές Ενισχύσεις Α.Ε. (2010-11), μέ­λος του Δι­οι­κη­τικού Συμ­­βου­λίου (19­88-96) και Πρό­εδρος (1996-98) της Ελ­λη­νι­κής Ε­ται­ρεί­ας Ε­­πι­­στη­­μό­νων Η/Υ & Πλη­ρο­φο­ρικής (ΕΠΥ), Πρό­εδρος του Γνω­μο­­­δοτικού Τε­­χνι­κού Συμ­βου­λί­ου του Υπ. Δη­μό­­σιας Διοίκησης & Α­­­πο­κέ­ν­τρω­σης (2003 -04) και Eθνικός Eμπει­­ρο­γνώ­­μο­νας (Per­ma­­nent Sta­keholders Group Mem­­ber) στη Euro­pe­an Net­­work & In­for­ma­tion Se­cu­­ri­ty A­gen­cy (ENI­S­A) (2012-15).

Για περισσότερα από 35 χρόνια, ο κ. Γκρίτζαλης έχει διευθύνει ή συμ­με­τάσχει σε περισσό­τε­ρα α­­πό 150 έρ­­­­γα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε θέματα α­­­σφά­­λειας πλη­­­ρο­­φο­ρι­α­­κών συ­στη­­­μά­των, ε­λέγ­χου και α­ξι­ο­λό­­γησης α­σφά­λειας, προστασίας κρίσιμων υποδομών, προστασίας δε­δομένων κλπ. Τα έργα αυ­τά χρη­­­­­­­μα­τοδο­τή­θη­καν από διεθνείς και εθνικούς, δη­μό­σι­ους και ι­διωτικούς ορ­­γα­νι­σμούς, όπως: Ευ­­­ρω­παϊκή Ε­­π­ιτροπή, EU Joint Research Center, Συμ­βού­λιο της Ευρώπης, European Norma­li­za­ti­­on Committee (CEN), Υπ. Εθνι­κής Ά­μυνας, Υπ. Ε­ξω­τε­ρι­κών, Υπ. Εσω­τε­­­ρι­κών, Δη­­μό­­σι­ας Δι­­­­­­οίκησης & Α­πο­­­­κέντρωσης, Υπ. Ε­θ­νι­­κής Οι­κο­νο­μί­ας, Υπ. Α­­­νά­­­­­­­­­­πτυ­ξης, Υπ. Υγείας, Υπ. Πο­λι­­­­­­­­τι­σμού, Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικου Χρέους, Αρ­­­χή Προ­στα­­­σί­ας Προ­­σω­­πι­κών Δε­­δο­­­μέ­νων, Ε­θνική Ε­­­­­­­­­­­πι­τρο­πή Τη­­­­λε­­­πι­κοι­νω­νι­­ών και Τα­­­χυ­δρο­μεί­­ων (ΕΕ­ΤΤ), Ρυ­θ­­μι­στι­κή Αρ­χή Ε­­νέργειας (ΡΑΕ), Α­­­­­­­­­νώ­­τατο Συμ­βού­λι­ο Ε­πι­­λογής Προ­σω­πι­κού (Α­Σ­ΕΠ), Α­ρι­στο­τέ­λειο Πα­νε­πι­στή­­μιο Θεσσαλονίκης, Εμπο­ρι­­κό και Βι­ομηχανικό Ε­­πι­με­λη­­­­τή­ριο Α­θηνών (Ε­Β­Ε­Α), Κοινωνία της Πλη­ρο­φο­ρί­ας ΑΕ, Χρη­μα­­τι­στή­ριο Α­ξιών Α­θη­νών, ΟΤΕ, Hel­­las­­­SAT, Ελ­­λη­­­νικός Ορ­γα­νι­σμός Τυ­ποποίησης (ΕΛ­ΟΤ), Δημόσια Ε­πι­χείρηση Αερίου (ΔΕ­ΠΑ), Επι­τρο­­πή Λο­γιστικής Τυ­πο­­­­­­ποί­η­­σης και Ελέγχων (ΕΛ­ΤΕ), Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τε­χνο­­λογίας (ΙΦΕΤ), Ελ­λη­νι­κά Κρατικά Ο­ρυ­κτέ­λαι­α (ΕΚΟ), Ενιαίος Δημο­σιο­γρα­φι­­­κός Ορ­γα­νι­σμός Ε­πι­κου­ρικής Α­­σφά­λι­σης και Πε­ρί­θαλψης (ΕΔΟΕΑΠ), ΟΣΕ, Νο­μαρ­χι­­α­κή Αυ­­­τοδιοίκηση Α­θη­νών, ΟΠΑΠ, Δι­ε­θνής Α­­ε­ρο­­λι­μήν Α­θηνών, British Petroleum, INFO­QUEST, VODA­FO­NE, IN­­TRASOFT, U­NISYSTEMS, ADACOM, Quality & Reliability, COS­­MO­­­TEL­CO, ΟΑ­ΣΑ, ΤΡΑΜ, Ατ­­­τι­κό Με­τρό, Τρά­­­πε­­ζα Ελλάδος, Τρά­πε­ζα Πει­ραι­ώς, Ε­θ­νι­κή Τρά­­πεζα Ελ­­λά­δος, Νο­σο­κο­μεία (Ατ­­τι­κό, Λαϊ­κό, Νί­και­ας, Σι­σμα­νό­­γ­λει­ο, Ψυχιατρικό Νο­σο­κο­­μεί­ο Ατ­τι­κής), O­Seven, RA­VA­GO κλπ.

Το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του κ. Γκρίτζαλη περιλαμβάνει περισσότερες από 150 επι­στη­μονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστη­μο­νι­κά περιοδικά, συνέδρια και κε­­­­φάλαια σε βιβλία, στις οποίες έχουν γίνει περισσότερες από 7.500 αναφορές (h-index: 49, i10-index: 149). Ελ­­­λη­­νι­­­κοί και διεθνείς εκ­δο­τι­κοί οίκοι (Springer, Chapman & Hall, Kluwer Academics, Πα­π­ασ­ω­τη­ρίου, NewTechPub) έ­­χουν δη­μο­­σιεύσει 10 συγγράμματά του, ορισμένα από τα ο­ποί­α δι­δά­σκο­νται σε πλήθος Πα­νεπιστημιακών Τμη­­μάτων.

Τελευταία ενημέρωση: 24-08-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.