Έρευνα Ικανοποίησης από το Περιβάλλον Εργασίας

Το Ίδρυμα φροντίζει - στο μέτρο του δυνατού - ώστε το περιβάλλον εργασίας να επιδρά θετικά στην απόδοση όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Για τη δημιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος λαμβάνονται υπόψη, ενδεικτικά, οι χώροι υγιεινής, ο φωτισμός, η θέρμανση, ο εξαερισμός, η καθαριότητα, η εμφάνιση των χώρων κ.λπ.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Διεργασίας 2 του ΕΣΔΠ, η Υπηρεσία της ΜΟΔΙΠ απευθυνόμενη στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, διεξήγαγε στο διάστημα 21 - 29.11.2023 έρευνα ικανοποίησης από το περιβάλλον εργασίας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται εδώ Έρευνα_ικανοποίησης_περιβάλλοντος_εργασίας_2023.pdf