Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας

Υπεύθυνα όργανα για τη Διασφάλιση της Ποιότητας κατά τον Ν.3374/2005 ορίζονται:

  1. Σε επίπεδο Εθνικό, η ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).
  2. Σε επίπεδο Ιδρύματος, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.).
  3. Σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας, η ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.).
  4. Σε επίπεδο Εξωτερικής Αξιολόγησης, η ειδική Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.).