Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της προβολής και της ακτινοβολίας του Πανεπιστημίου τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Η διάδοση του έργου του Πανεπιστημίου προωθείται με την ανάπτυξη σχέσεων με Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα και με άλλους παρεμφερείς Οργανισμούς, με τη δημιουργία κοινών προγραμμάτων και μέσω επισκέψεων σπουδαστών, μελών Δ.Ε.Π. και Διοικητικών Στελεχών για ανταλλαγή εμπειριών και για τη σύσφιξη των σχέσεων.

Με αποφάσεις της Συγκλήτου, του Πρυτανικού Συμβουλίου και του Πρύτανη το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων αναλαμβάνει τη διεξαγωγή τελετών, εορτών και άλλων εκδηλώσεων. Μερικές από τις παραπάνω εκδηλώσεις είναι οι τελετές Εθνικών Επετείων, η υποδοχή και ορκωμοσία των πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου, οι Αναγορεύσεις Επίτιμων Διδακτόρων, οι τελετές ορκωμοσίας των πτυχιούχων και μεταπτυχιακών φοιτητών, εκδηλώσεις επετειακού χαρακτήρα, Συνόδους Πρυτάνεων, αθλητικές γιορτές, και πολλές άλλες εκδηλώσεις κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Επίσης, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων αναλαμβάνει τη ξενάγηση και ενημέρωση των μαθητών Λυκείων της χώρας μας για τα γνωστικά αντικείμενα του Πανεπιστημίου.

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων λειτουργεί επίσης, ως πηγή πληροφόρησης των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε θέματα εκπαίδευσης, διοργάνωσης συνεδρίων, σεμιναρίων κ.α. και πολλές φορές επιμελείται την έκδοση διαφόρων ενημερωτικών οδηγών και εντύπων του Πανεπιστημίου.

Για την υποστήριξη των διαφόρων εκδηλώσεων και τελετών, καθώς και για την προβολή των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών χρησιμοποιεί τα κατάλληλα κατά περίπτωση μέσα, όπως Συνεντεύξεις, Press Conference, Δελτία Τύπου και άλλα.


ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ / PUBLIC RELATIONS OFFICE

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα / 76, Patission Street, Athens, 104 34, Greece

Τηλ./Tel. : +30 210 8203216, +30 210 8203218

Φαξ/ Fax : +30 210 8214081

E-mail : pr-office@aueb.gr


 

Τελευταία ενημέρωση: 03-02-2022