Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Διεθνής Μακροοικονομική"

id: 
1954

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Στo Φ.Ε.Κ 86/24-1-2014 (Τεύχος Γ) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δ.Ε.Π για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

    -

    Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Διεθνής Μακροοικονομική"

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 10 Απριλίου 2014.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στο τηλέφωνο 210-8203107.

 

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
Καθηγητής