Διαδικασία μονιμοποίησης κας Ε. Καφέζα στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο "Επικοινωνία με έμφαση στις Επιχειρηματικές Εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας: