Χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2018-19

H συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους προπτυχιακούς φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-19, θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 26 Νοεμβρίου έως 14 Δεκεμβρίου 2018
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων εφαρμόζεται στην ελληνική έκδοση για τα μαθήματα των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και στην αγγλική έκδοση για τα προπτυχιακά μαθήματα-Erasmus.
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις αναλυτικές Οδηγίες, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από το Γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΟΠΑ.  
H αξιολόγηση των προπτυχιακών μαθημάτων ξένης γλώσσας θα υλοποιηθεί από τα Τμήματα σύμφωνα με την ακόλουθη ανάθεση:

 • Γερμανική Γλώσσα Ι: ΔΕΟΣ  
 • Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ: ΔΕΟΣ 
 • Γερμανική Γλώσσα V: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • Γαλλική Γλώσσα Ι: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • Γαλλική Γλώσσα ΙΙΙ: ΔΕΤ
 • Γαλλική Γλώσσα V: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 • Αγγλική Γλώσσα I: Μ&Ε
 • Αγγλική Γλώσσα ΙΙΙ: ΛΟΧΡΗ
 • Αγγλική Γλώσσα V (ΟΔΕ): ΟΔΕ
 • Αγγλική Γλώσσα V (Μ&Ε): Μ&Ε
 • Αγγλική Γλώσσα V (ΔΕΟΣ, ΟΙΚ, ΛΟΧΡΗ): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 • Αγγλική Γλώσσα V (ΔΕΤ, ΠΛΗP, ΣΤΑΤ): ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Επισυνάπτονται τα ερωτηματολόγια :

1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΠΣ (ελληνική  έκδοση)
2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΠΣ - ERASMUS (αγγλική έκδοση)