Χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2016-17

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17, θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από  28 Νοεμβρίου έως 16 Δεκεμβρίου 2016.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Οδηγίες οι οποίες έχουν συνταχθεί από το Γραφείο της ΜΟΔΙΠ του ΟΠΑ.

Η αξιολόγηση των ξενόγλωσσων μαθημάτων θα γίνει με βάση την εξής ανάθεση:

 • Γερμανική Γλώσσα Ι: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • Γερμανική Γλώσσα V: ΔΕΟΣ
 • Γαλλική Γλώσσα Ι: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 • Γαλλική Γλώσσα ΙΙΙ: Μ&Ε
 • Γαλλική Γλώσσα V: ΔΕΤ
 • Αγγλική Γλώσσα I: ΛΟΧΡΗ
 • Αγγλική Γλώσσα ΙΙΙ: ΛΟΧΡΗ
 • Αγγλική Γλώσσα V (ΟΔΕ): ΟΔΕ
 • Αγγλική Γλώσσα V (Μ&Ε): Μ&Ε
 • Αγγλική Γλώσσα V (ΟΙΚ, ΔΕΟΣ, ΛΟΧΡΗ): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 • Αγγλική Γλώσσα V (ΠΛΗP, ΣΤΑΤ, ΔΕΤ): ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2016-17)
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Στατιστικής
 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης ο υπεύθυνος συλλογής των ερωτηματολογίων κάθε Τμήματος, οφείλει να προσκομίσει στο γραφείο της ΜΟΔΙΠ τους σφραγισμένους με τα ερωτητματολόγια φακέλους, υπογεγραμμένους και να έχει φροντίσει ώστε να αναγράφονται σε αυτούς τα εξής στοιχεία : 1) τίτλος και διδάσκοντας του μαθήματος που αξιολογήθηκε, 2) ημερομηνία και αίθουσα στην οποία πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση, 3) αριθμός των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν.