Έναρξη αιτήσεων για το ΠΜΣ στη ΔΑΔ

Έναρξη αιτήσεων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Το  Διατμηματικό Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  (MSc in Human Resource Management), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού απευθύνεται σε ανθρώπους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο της Διοίκησης Προσωπικού, σε μεγάλους οργανισμούς είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης τρία (3) εξάμηνα,  απευθύνεται σε αποφοίτους/ κατόχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, με πολύ καλή γνώση Αγγλικών, που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στον τομέα της διοίκησης προσωπικού μεγάλων οργανισμών και να σταδιοδρομήσουν σε αυτό το αντικείμενο.

Το Τμήμα Στελεχών,  με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης τέσσερα (4) εξάμηνα, απευθύνεται σε στελέχη με 2ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία (μετά τη λήψη του πτυχίου), ιδανικά στο αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (στελέχωση, αμοιβές, εκπαίδευση και αξιολόγηση εργαζομένων), και πολύ καλή γνώση Αγγλικών, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την εμπειρία από το χώρο εργασίας τους με τη θεωρητική και επιστημονική κατάρτιση που είναι απαραίτητη για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή πρακτικών και εργαλείων ΔΑΔ.

Η έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος πραγματοποιείται τον Οκτώβριο του 2022.

Για τη φοίτηση στο ΔΠΜΣ απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης (σύμφωνα με το ΦΕΚ3082/27-7-2018, άρ.8 και το Ν.4485/2017, αρ.35). Για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ και για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης ορίζονται σε έξι χιλιάδες οκτακόσια (6.800) Ευρώ.

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Πέμπτη 28/04/2022
  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Τρίτη 31/05/2022

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Ηλεκτρονική αίτηση στον σύνδεσμο: https://e-graduate.applications.aueb.gr/

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Προκήρυξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, κριτήρια επιλογής, χρήσιμες οδηγίες