Αιτήσεις

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management) αρχίζει συνήθως τον Απρίλιο/ Μάϊο κάθε ακαδ.έτους. Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Τα μαθήματα του προγράμματος ξεκινούν τον Οκτώβριο και προσφέρονται σε δύο Τμήματα, ένα Πλήρους Φοίτησης για φοιτητές χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 3 εξάμηνα και ένα Μερικής Φοίτησης για στελέχη επιχειρήσεων με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 4 εξάμηνα.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισοτίμων της αλλοδαπής, με πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2017-2018 ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ 2 ΜΑΪΟΥ 2017 (ΛΗΞΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2017, ΩΡΑ 14.00).

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2017-2018 ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Αιτήσεις στον σύνδεσμο: https://e-graduate.applications.aueb.gr/
Ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική αίτηση, είναι υποχρεωτική (με απλά φωτοαντίγραφα) και η αποστολή όλων των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Προγράμματος (έως τις 31/05/2017)

Χρήσιμα Έγγραφα

Κριτήρια Επιλογής
 

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

 • Βαθμός πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Βαθμός GMAT (εάν υπάρχει)
 • Χρόνος προϋπηρεσίας  και θέση εργασίας (εάν υπάρχει)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (εάν υπάρχει)
 • 2 Συστατικές Επιστολές, από καθηγητές ή εργοδότες
 • Αξιολόγηση μέσω συνέντευξης από ομάδα καθηγητών

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

 • Βαθμός πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Χρόνος προϋπηρεσίας  και θέση εργασίας (τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσίας μετά τη λήψη του πτυχίου)
 • Συνάφεια θέσης εργασίας (εάν υπάρχει)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (εάν υπάρχει)
 • 2 Συστατικές Επιστολές, από καθηγητές ή εργοδότες
 • Αξιολόγηση μέσω συνέντευξης από ομάδα καθηγητών

Οι υποψήφιοι καλούνται επίσης να αξιολογηθούν μέσω συνέντευξης από ομάδα καθηγητών ως προς τη δυνατότητα παρακολούθησης και αξιοποίησης του Μεταπτυχιακού τίτλου. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά
 

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

 • Αίτηση συμπληρωμένη ηλεκτρονικά (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.hrm.aueb.gr)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου και αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 • Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης (επιπέδου C1 ή/και ανώτερο) της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο)
 • Βαθμός GMAT(εάν υπάρχει)
 • Χρόνος προϋπηρεσίας και θέση εργασίας (εάν υπάρχει)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (εάν υπάρχει)
 • 2 συστατικές επιστολές, από καθηγητές ή εργοδότες
 • Αποδεικτικό κατάθεσης τέλους αξιολόγησης που ανέρχεται στα 45 ευρώ (κατάθεση ποσού σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας ΙΒΑΝ GR 78 0110 1100 0000 11048008939 με αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου). Το τέλος αξιολόγησης δεν επιστρέφεται.

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

 • Αίτηση συμπληρωμένη ηλεκτρονικά (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του προγράμματος)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου και αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 • Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης (επιπέδου C1 ή/και ανώτερο) της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο)
 • Πιστοποίηση προϋπηρεσίας με βεβαίωση ενσήμων και βεβαίωση εργοδότη
 • Συνάφεια θέσης εργασίας που αποδεικνύεται με βεβαίωση ή συστατική επιστολή εργοδότη (εάν υπάρχει)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος (εάν υπάρχει)
 • 2 συστατικές επιστολές, από καθηγητές ή εργοδότες
 • Αποδεικτικό κατάθεσης τέλους αξιολόγησης που ανέρχεται στα 55 ευρώ (κατάθεση ποσού σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας ΙΒΑΝ GR 78 0110 1100 0000 11048008939 με αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου). Το τέλος αξιολόγησης δεν επιστρέφεται.


 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ.