Αιτήσεις

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ξεκινάει την Πέμπτη 1 Απριλίου 2021.

Για το ακαδ.έτος 2021-2022: Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Πέμπτη 29/04/2021
  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Τρίτη 01/06/2021

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας*.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Ηλεκτρονική αίτηση στον σύνδεσμο: https://e-graduate.applications.aueb.gr/

 

*Διευκρινίσεις για τη διαδικασία των 2 κύκλων:

  • Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα βάσει προκήρυξης δικαιολογητικά από 01/04/2021 μέχρι και 29/4/2021 (1ος κύκλος), θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός Μαΐου και Ιουνίου.
  • Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα βάσει προκήρυξης δικαιολογητικά από 30/04/2021 μέχρι και 01/06/2021 (2ος κύκλος), θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του Ιουνίου.
  • Τα χρονικά διαστήματα των δυο επιμέρους κύκλων αιτήσεων ισχύουν για τις αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν στο τμήμα πλήρους ή/και στο τμήμα μερικής φοίτησης του Προγράμματος.
  • Αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά σε έναν από τους 2 κύκλους (δηλαδή όποιος υποβάλει αίτηση μέχρι και 30/4 δεν πρέπει να υποβάλει και πάλι στον επόμενο κύκλο).

 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης
Συστατικές Επιστολές
Διαδικασία Επιλογής

 

Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δε δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου (απόφαση 16ης Συνεδρίασης Συγκλήτου από 5/7/2018) Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν.4485/2017.