Αιτήσεις

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management) αρχίζει συνήθως τον Απρίλιο/ Μάϊο κάθε ακαδ.έτους. Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Τα μαθήματα του προγράμματος ξεκινούν τον Οκτώβριο και προσφέρονται σε δύο Τμήματα, ένα Πλήρους Φοίτησης για φοιτητές χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 3 εξάμηνα και ένα Μερικής Φοίτησης για στελέχη επιχειρήσεων με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 4 εξάμηνα.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισοτίμων της αλλοδαπής.

Για τη φοίτηση στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης ανέρχεται στα 5000 ευρώ και του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης ανέρχεται στα 6800 ευρώ.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου (απόφαση 16ης Συνεδρίασης Συγκλήτου από 5/7/2018) Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν.4485/2017.

 

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2019-2020 ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΣΤΙΣ 3 ΜΑΪΟΥ 2019 ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2019-2020 ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Ηλεκτρονική Αίτηση στον σύνδεσμο: https://e-graduate.applications.aueb.gr/

Χρήσιμα Έγγραφα

Κριτήρια Επιλογής

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

 • Βαθμός πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1/Γ1)
 • Βαθμός GMAT (εάν υπάρχει)
 • Χρόνος προϋπηρεσίας και θέση εργασίας (εάν υπάρχει)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (εάν υπάρχει)
 • 2 Συστατικές Επιστολές, από καθηγητές ή από εργοδότες
 • Αξιολόγηση μέσω συνέντευξης από ομάδα καθηγητών

ΟΔΗΓΙΕΣ για την ηλεκτρονική αίτηση (τμήμα Πλήρους Φοίτησης)

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

 • Βαθμός πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1/Γ1)
 • Χρόνος προϋπηρεσίας και θέση εργασίας (τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσίας μετά τη λήψη του πτυχίου)
 • Συνάφεια θέσης εργασίας (εάν υπάρχει)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (εάν υπάρχει)
 • 2 Συστατικές Επιστολές, από καθηγητές ή  εργοδότες
 • Αξιολόγηση μέσω συνέντευξης από ομάδα καθηγητών

ΟΔΗΓΙΕΣ για την ηλεκτρονική αίτηση (τμήμα Μερικής Φοίτησης)

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

 • Αίτηση συμπληρωμένη ηλεκτρονικά (οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης https://bit.ly/2JzYQWG)
 • Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού
 • 2 συστατικές επιστολές, από καθηγητές ή εργοδότες
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επίπεδο C1/Γ1 (επικυρωμένο και μεταφρασμένο)
 • Αποδεικτικά χρόνου προϋπηρεσίας  και θέση εργασίας (εάν υπάρχει)
 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου (εάν υπάρχει)
 • Αποδεικτικό βαθμολογίας GMAT  (εάν υπάρχει)

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα αιτήσεων https://e-graduate.applications.aueb.gr/ έως 3 Ιουνίου 2019.

 

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

 • Αίτηση συμπληρωμένη ηλεκτρονικά (οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης https://bit.ly/2JzYQWG)
 • Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού
 • Πιστοποίηση προϋπηρεσίας με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση ενσήμων και βεβαίωση εργοδότη
 • Συνάφεια θέσης εργασίας που αποδεικνύεται με βεβαίωση ή συστατική επιστολή εργοδότη (εάν υπάρχει)
 • 2 συστατικές επιστολές, από καθηγητές ή εργοδότες
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επίπεδο C1/Γ1 (επικυρωμένο και μεταφρασμένο)
 • Αποδεικτικό βαθμολογίας GMAT  (εάν υπάρχει)
 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου (εάν υπάρχει)

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα αιτήσεων https://e-graduate.applications.aueb.gr/ έως 3 Ιουνίου 2019.

 

Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δε δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.