Χαιρετισμός Διευθυντή ΜΠΣ

Το αντικείμενο και η επιστήμη της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει πλέον γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κυρίως. Η αναγκαιότητα εκπαίδευσης επαγγελματιών και στελεχών στο αντικείμενο της ΔΑΔ είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ειδικά ως αποτέλεσμα της  περίπλοκης οργανωσιακής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις/οργανισμοί όσο και τα ίδια τα διευθυντικά στελέχη.

Για να επιτύχει όμως η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού τους στόχους της προς όφελος τόσο των οργανισμών όσο και των εργαζομένων, προϋποθέτει στελέχη που θα διαθέτουν επιχειρηματική διοικητική σκέψη, ηγετικές ικανότητες, στιβαρό θεωρητικό υπόβαθρο, τις μεθόδους και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου δυναμικού στην πράξη. Προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτή την αναγκαιότητα το ΜΠΣ Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΑ στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

- Μια σύνθεση μαθημάτων που εκτός της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αναπτύσσουν την επιχειρηματική σκέψη και τις διοικητικές - ηγετικές ικανότητες.
- Η ισορροπία μεταξύ θεωρητικού υποβάθρου και επαγγελματικής εξειδίκευσης και κατάρτισης
- Διδάσκοντες που διαθέτουν πλαίσια ακαδημαϊκή εμπειρία αλλά και ουσιαστική εμπειρία από την πράξη
- Φοιτητές που επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια ποιότητας σπουδών, ικανοτήτων και εμπειρίας.

Η φιλοδοξία μας μέσω του Προγράμματος είναι να συμβάλλουμε στις επιτυχημένες καριέρες των αποφοίτων μας άλλα και στην ανάπτυξη της ΔΑΔ στην χώρα μας.

Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου
Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών