Μαθήματα Προγράμματος

Τα μαθήματα του Προγράμματος διακρίνονται σε τρεις βασικές ενότητες:

 • Μαθήματα υποβάθρου που είναι απαραίτητα για την κατανόηση του επιχειρηματικού πλαισίου μέσα στο οποίο ασκείται η ΔΑΔ (Εργατικό Δίκαιο, Οικονομικά της Εργασίας, Οργανωσιακή Ψυχολογία, Οργανωσιακή Συμπεριφορά κτλ.)
 • Μαθήματα που καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες της ΔΑΔ (Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαχείριση Ταλέντων, Προσλήψεις, Αμοιβές, Εκπαίδευση, Διοίκηση & Αξιολόγηση της Απόδοσης, Εργασιακές Σχέσεις, Πληροφοριακά Συστήματα ΔΑΔ κτλ.)
 • Μαθήματα που έρχονται να ενισχύσουν τους στρατηγικούς-αναπτυξιακούς ρόλους της ΔΑΔ (Διοίκηση Αλλαγών, Διαπραγματεύσεις, Εσωτερική Επικοινωνία & Διαχείριση Κρίσεων, Επιχειρησιακή Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη κτλ.)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Νέο Πρόγραμμα Σπουδών βασισμένο στις προδιαγραφές του SHRM. Εφαρμογή από το ακαδ. έτος 2014-2015)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΔ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/ Προπαρασκευαστικά μαθήματα)

Το μάθημα περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη και στα βασικά μικροοικονομικά και μακροοικονομικά μεγέθη που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Θα εξεταστεί η έννοια του κόστους εργασίας, και πώς αυτό επηρεάζει τα αποτελέσματα της επιχείρησης. Επίσης θα εξεταστούν οι συνθήκες που επηρεάζουν την προσφορά και ζήτηση εργασίας, τα είδη της ανεργίας και ο ρόλος του εργατικού δυναμικού στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Σκοπός του μαθήματος της Λογιστικής είναι η παροχή εισαγωγικών γνώσεων σε σχέση με τις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής λογιστικής και της ανάλυσής των πληροφοριών που αντλούνται από τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις.

Στο μάθημα καλύπτονται τα εξής θέματα: Περιεχόμενο δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων (Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης), Βασικές Λογιστικές Έννοιες (Ενεργητικό, Παθητικό, Ίδια Κεφάλαια, Έσοδα, Έξοδα) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Μέθοδοι ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων (Καταστάσεις κοινών μεγεθών, Καταστάσεις τάσεων), Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες (Δείκτες Αποδοτικότητας, Δείκτες απασχόλησης, κτλ.).

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Σκοπός της ενότητας είναι η ανάπτυξη του εννοιολογικού και θεωρητικού υπόβαθρου των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν τo σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας Στρατηγικής, καθώς σε θέματα σχετικά με τη Στρατηγική και τη Διεθνή Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν εισάγουν τους συμμετέχοντες στο σύγχρονο τρόπο προσέγγισης της στρατηγικής και του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις. Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση:

 • Της σημασίας του ρόλου και της διοίκησης του ανθρώπινου παράγοντα στη σύγχρονη επιχείρηση.
 • Των επιμέρους λειτουργιών της ΔΑΠ και των νέων τάσεων και πρακτικών που εφαρμόζονται.
 • Της σημασίας της στρατηγικής ευθυγράμμισης της ΔΑΠ στην επιχείρηση.
 • Του ρόλου της ΔΑΠ στο διεθνές περιβάλλον.
 • Της σημασίας της στρατηγικής για τις επιχειρήσεις και για τη ΔΑΠ.
 • Του τρόπου και των εργαλείων ανάλυσης του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος και της σημασίας τους για το σχεδιασμό της στρατηγικής του οργανισμού.
 • Της σημασίας και του τρόπου επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
 • Του τρόπου  σχεδιασμού, αξιολόγησης και υλοποίησης μίας στρατηγικής για τον οργανισμό καθώς και για τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η Οργανωσιακή Ψυχολογία ασχολείται τόσο με τις αλληλεπιδράσεις του ατόμου με την εργασία του όσο και με τις σχέσεις των ανθρώπων στον εργασιακό τους χώρο. Οι συμμετέχοντες, στο τέλος του μαθήματος, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μοντέλα, τις έννοιες και τις πρακτικές εφαρμογές της οργανωσιακής ψυχολογίας, για την καλύτερη κατανόηση και χειρισμό των στάσεων και συμπεριφορών των ανθρώπων στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Το μάθημα μελετά τα βασικά θέματα της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς που είναι απαραίτητα για την κατανόηση και τη διοίκηση των στάσεων και των συμπεριφορών των ανθρώπων, ως ατόμων και ομάδων μέσα στις επιχειρήσεις. Αναπτύσσονται οι ικανότητες των συμμετεχόντων στην Παρακίνηση, τη Λήψη Αποφάσεων, την Ομαδική Εργασία και τη Διοικητική Επικοινωνία. Οι ικανότητες αυτές αποτελούν βασική προϋπόθεση για τα στελέχη της ΔΑΔ, που συχνά καλούνται να ασκήσουν επιρροή σε στελέχη και εργαζόμενους χωρίς να διαθέτουν γραμμική εξουσία.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Τα στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισμών αντιμετωπίζουν συχνά την ανάγκη να διεξάγουν έρευνες προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να πάρουν επιχειρηματικές αποφάσεις. Η έρευνα βοηθά τα στελέχη να κατανοήσουν τα μεγέθη (ποσοτικά και ποιοτικά) που είναι σημαντικά για την πορεία της επιχείρησης. Ακόμα και εκείνοι που αναθέτουν τις έρευνες σε τρίτους, χρειάζονται τις γνώσεις της επιστημονικής έρευνας προκειμένου να κατανοούν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα της. Αυτό σημαίνει ότι για να ληφθούν σωστές αποφάσεις θα πρέπει πρώτα να σχεδιαστεί η έρευνα, να συλλεχθούν τα στοιχεία και στη συνέχεια να αναλυθούν προκειμένου να διαπιστωθεί η συμπεριφορά των ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών και η ενδεχόμενη σχέση μεταξύ τους. 

Το μάθημα καλύπτει τα εξής: Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία (ορισμός προβλήματος, διατύπωση υποθέσεων, σχεδιασμός έρευνας, κλπ), είδη δεδομένων, κλίμακες μέτρησης, πίνακες & διαγράμματα. Βασικές κατανομές συχνοτήτων, μέτρηση τάσης, διασποράς, ασυμμετρίας. Εισαγωγικές έννοιες στις κατανομές δειγματοληψίας, εκτιμητική, έλεγχοι υποθέσεων και διερεύνηση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών (πίνακες συνάφειας, ανάλυση διακύμανσης, απλή συσχέτιση & παλινδρόμηση). Εισαγωγή και εφαρμογές στο πρόγραμμα EXCEL, SPSS, κλπ. Σύνταξη ερευνητική πρότασης και συγγραφή της έκθεσης των αποτελεσμάτων. Παρουσίαση πραγματικών περιπτώσεων (case studies).

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών είναι ατομικές και συλλογικές. Οι σχέσεις αυτές βασίζονται στο υπάρχον νομικό πλαίσιο και διαμορφώνονται μέσω διαπραγματεύσεων. 

Βάσει του δεδομένου αυτού, το εν λόγω μάθημα καλύπτει τις  αντίστοιχες ανάγκες των σπουδαστών. Για το λόγο αυτό, προσφέρονται κατ’ αρχάς οι απαραίτητες γνώσεις ατομικού εργατικού δικαίου (τέσσερις διαλέξεις).

Στη συνέχεια καλύπτονται  τα θέματα της διαχείρισης συγκρούσεων και των διαπραγματεύσεων (τέσσερις διαλέξεις), τα οποία εξειδικεύονται στις εργασιακές σχέσεις (συλλογικές σχέσεις εργαζομένων και εργοδοτών) που καλύπτονται στο καταληκτικό μέρος (τρεις διαλέξεις) των παραδόσεων. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται διαπραγματευτικά μοντέλα που επικρατούν κυρίως στις Ελληνικές επιχειρήσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΔ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το μάθημα έχει ως στόχο να παρουσιάσει στους φοιτητές τις δυνατότητες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του διαδικτύου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΔΑΔ. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λογισμικού για εφαρμογές ΔΑΔ, όπως προσλήψεις, συστήματα αμοιβών, αξιολόγηση κ.ά. Θα μάθουν να αξιολογούν κριτικά τις δυνατότητες και τις προοπτικές αξιοποίησης ενός συστήματος ΔΑΔ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα συστήματα ERP και την αλληλεπίδρασή τους με άλλες λειτουργίες της επιχείρησης, καθώς και στην αντικατάσταση/εμπλουτισμό υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Το εργαστήριο έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές έννοιες της στατιστικής ανάλυσης. Μέσω της χρήσης στατιστικού προγράμματος σε Η/Υ το συγκεκριμένο εργαστηριακό μάθημα στοχεύει στην  παρουσίαση και στην εφαρμογή στατιστικών εργαλείων, στην ανάλυση και κατανόηση στατιστικών μεθόδων και στην δυνατότητα εφαρμογής τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση των βασικών διαδικασιών στελέχωσης που προηγούνται της επιλογής προσωπικού. Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο η οργάνωση και η ανάλυση του έργου, ο προγραμματισμός ανθρώπινων πόρων και ο προγραμματισμός καριέρας ευθυγραμμίζονται με τις στρατηγικές ανάγκες του οργανισμού. Παρουσιάζεται το σύνολο των εννοιών, μεθόδων και εργαλείων που καλείται να χρησιμοποιήσει το στέλεχος Ανθρωπίνων Πόρων στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας.

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του μαθήματος είναι, μετά το πέρας της ενότητας, οι συμμετέχοντες:

 • να κατανοούν τις βασικές έννοιες που αφορούν το σχεδιασμό και την ανάλυση του έργου, καθώς αυτές αποτελούν τη βάση για όλα τα συστήματα ΔΑΠ.
 • να κατανοούν τη σημασία του προγραμματισμού σταδιοδρομίας στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, καθώς και το ρόλο που έχουν να παίξουν τόσο οι ίδιοι στην ανάπτυξη της δικής τους καριέρας, όσο και ως στελέχη του τμήματος Ανθρώπινων Πόρων στην καριέρα των εργαζομένων της εταιρίας τους.
 • να καταλαβαίνουν την έννοια και τη σημασία των δεξιοτήτων για τη σύγχρονη επιχείρηση και να αναπτύσσουν πλάνο στελέχωσης με βάση τις δεξιότητες.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το μάθημα αναλύει τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες μια επιχείρηση μπορεί να ανασχεδιάσει τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας της. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει ένα αναλυτικό πλαίσιο, βάσει του οποίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να υλοποιούν προγράμματα αναδιάρθρωσης και δραστικής οργανωσιακής αλλαγής. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις σύγχρονες προσεγγίσεις της Οργανωσιακής Ανάπτυξης, όπως η Οργανωσιακή Μάθηση, η Ενδυνάμωση, η Διοίκηση της Εταιρικής Κουλτούρας και η αντιμετώπιση ζητημάτων ανθρωπίνων πόρων κατά τις συγχωνεύσεις και εξαγορές.

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η σύγχρονη και αποτελεσματική προσέλκυση και επιλογή προσωπικού προσφέρει πολύ περισσότερα στον οργανισμό από το παραδοσιακό συνταίριασμα ανθρώπου και εργασίας (person-job fit) και για το λόγο αυτό αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη διαδικασία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις τεχνικές/μεθόδους και εργαλεία της επιστημονικής και αποτελεσματικής προσέλκυσης (sourcing-recruitment) και επιλογής (selection) του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης. Θα μελετήσουμε όλες τις παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες μεθόδους προσέλκυσης (π.χ. αγγελίες, διαδίκτυο, social media, κλπ) και επιλογής (ψυχομετρικά τεστ, κέντρα επιλογής, συνέντευξη επιλογής, situational judgment tests, κλπ.) μέσω πρακτικών εφαρμογών, ασκήσεων, ομαδικών συζητήσεων και με επισκέψεις από επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το μάθημα αναλύει τους παράγοντες που συνθέτουν τη φιλοσοφία και τη στρατηγική εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού που απασχολεί μια επιχείρηση. Περιγράφονται τα βήματα που απαιτούνται προκειμένου να προσφερθούν μαθησιακές, αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους εργαζόμενους για τη βελτίωση της ατομικής, ομαδικής και επιχειρησιακής τους απόδοσης. Βασικά θέματα του μαθήματος είναι η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και η αξιολόγηση της εκπαίδευσης.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση και η διοίκηση της απόδοσης στον οργανωσιακό χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται οι επιμέρους πτυχές και προσεγγίσεις της αξιολόγησης σε όλο της το φάσμα, από την σημασία της διοίκησης της απόδοσης (performance management) για την σύγχρονη επιχείρηση μέχρι και τον σχεδιασμό, διεξαγωγή και διασύνδεση ενός επιτυχημένου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης. Επίσης, εξετάζεται το σύνολο των εννοιών, μεθόδων και σύγχρονων εργαλείων που καλείται να χρησιμοποιήσει το στέλεχος Ανθρωπίνων Πόρων στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας. Τέλος, επιδιώκεται η εξοικείωση και η κριτική αξιολόγηση των εννοιών και εργαλείων που παρουσιάζονται.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ

Το μάθημα αυτό ασχολείται με το θεωρητικό υπόβαθρο, τις σύγχρονες προσεγγίσεις και τις υποδειγματικές πρακτικές των πολιτικών και των συστημάτων αμοιβών και κινήτρων καθώς και των άλλων παροχών που μπορεί να προσφέρονται στους εργαζόμενους. Δίνεται έμφαση κυρίως στα συστήματα αμοιβών που στηρίζονται στην αξία των θέσεων και τις ικανότητες, καθώς και στις σύγχρονες μεθόδους σύνδεσης των αμοιβών με τις επιδόσεις των εργαζομένων και της επιχείρησης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του περιεχομένου και των επιμέρους εννοιών της Εταιρικής Επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Κατανόηση της συνεχώς αυξανόμενης σημασίας του ρόλου της Εταιρικής Επικοινωνίας στην οργάνωση και λειτουργία των σύγχρονων οργανισμών (κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών).
 • Κατανόηση της ύπαρξης κοινού ενδιαφέροντος, αλληλεπίδρασης και αλληλοεπηρεασμού μεταξύ ενός οργανισμού, διαφόρων κοινωνικών ομάδων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ). Στα πλαίσια αυτά αναλύεται η λειτουργία της Κοινής Γνώμης.
 • Κατανόηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ Εταιρικής Στρατηγικής και Εταιρικής Επικοινωνίας.
 • Παρακίνηση των φοιτητών για εξερεύνηση και εμβάθυνση σχετικά με τον ρόλο της Εταιρικής Επικοινωνίας σε έννοιες όπως: εταιρική Ταυτότητα - Εικόνα - Φήμη, γνωριμία με τα εργαλέια και της πρακτικές για την επικοινωνία μηνυμάτων σε ομάδες κοινού μέσω των ΜΜΕ, η ανάπτυξη σχέσεων με διάφορες Ομάδες Κοινού και η συμβολή των προγραμμάτων επικοινωνίας.

Επίσης θα συζητηθεί ο ρόλος της Επικοινωνίας και της ΔΑΔ στην αντιμετώπιση κρίσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων και θα αναπτυχθούν τρόποι με τους οποίους ένας οργανισμός μπορεί να περιορίσει τις συνέπειές τους.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Θα αναπτυχθεί η έννοια της Επιχειρησιακής Ηθικής και η σημασία των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) που αναλαμβάνει μια επιχείρηση είτε με αποδέκτες το προσωπικό της, είτε σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα. Έμφαση θα δοθεί στην εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων και τον ρόλο της επικοινωνίας για την προώθηση της ΕΚΕ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Στο μάθημα της Διαχείρισης Ποικιλομορφίας αναπτύσσονται οι δεξιότητες των συμμετεχόντων αναφορικά με τη διαχείριση ενός ανθρώπινου δυναμικού που χαρακτηρίζεται από όλο και μεγαλύτερη πολυμορφία σε διαστάσεις που σχετίζονται με την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία και το σεξουαλικό προσανατολισμό. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων επιδιώκεται η σύνθεση ερευνητικών δεδομένων με τη διοικητική πρακτική με στόχο την προαγωγή της ισότητας και της πολυμορφίας στους χώρους εργασίας καθώς και την εφαρμογή θεωρητικών και εμπειρικών υποδειγμάτων σε συγκεκριμένα σενάρια διαχείρισης της πολυμορφίας στις οργανώσεις.

Οι συμμετέχοντες στο τέλος του μαθήματος θα μπορούν να κατανοούν τις πηγές της αυξανόμενης πολυμορφίας στους χώρους εργασίας, τις ψυχολογικές και κοινωνιολογικές θεωρίες που εξηγούν τον αποκλεισμό και τις διακρίσεις στις οργανώσεις, τη σχετική με θέματα πολυμορφίας νομοθεσία που αναπτύσσεται στην Ελλάδα, καθώς και τα εμπόδια που καταστρατηγούν την ισότητα των ευκαιριών στις οργανώσεις για τις μειονεκτούσες ομάδες. Τέλος, οι συμμετέχοντες στο μάθημα θα εξετάσουν «βέλτιστες πρακτικές» στα προγράμματα διαχείρισης της πολυμορφίας και θα μάθουν να αξιολογούν κριτικά οργανωσιακές πολιτικές και πρακτικές αναφορικά με τη διαχείριση της πολυπλοκότητας.

Στο σύγχρονο ραγδαία μεταβαλλόμενο και ασταθές εργασιακό περιβάλλον όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού καλείται να αναλάβει νέους ρόλους ώστε να λειτουργήσει ως στρατηγικός εταίρος που προσθέσει αξία. Ένας από αυτούς είναι ο ρόλος του εσωτερικού συμβούλου. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτού του ρόλου τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να λειτουργούν προδραστικά, να εντοπίζουν περιοχές παρέμβασης και να προτείνουν αλλαγές σε συνεργασία με τους μάνατζερ γραμμής (line managers) με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία όλων των τμημάτων της επιχείρησης.

Στόχος του μαθήματος "Εσωτερική Συμβουλευτική" είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη σημασία της εσωτερικής συμβουλευτικής και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες ώστε να ανταποκριθούν ικανοποιητικά σε αυτόν ως επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού.

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Τι είναι η εσωτερική συμβουλευτική
 • Πως το HR θα γίνει εσωτερικός σύμβουλος
 • Φάσεις της εσωτερικής συμβουλευτικής
 • Οι πολλαπλοί ρόλοι του HR ως εσωτερικού συμβούλου
 • Διάγνωση αναγκών εσωτερικού πελάτη
 • Προσωπική αξιοπιστία – Επιρροή - Διαχείριση σχέσεων - Διατμηματική επικοινωνία
 • Καθοδήγηση και συμβουλευτική
 • To HR ως συνεργατικός ηγέτης (collaborative leader)
 • Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ

Σε αυτό το μάθημα προσεγγίζεται στρατηγικά η χρήση από τους οργανισμούς των δεδομένων σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό. Συγκεκριμένα, μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην επιλογή και εφαρμογή εκείνων των μετρήσεων ΔΑΔ που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική του οργανισμού. Στο μάθημα αναπτύσσονται τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ποιότητας των στοιχείων και οι φοιτητές προετοιμάζονται για τον εντοπισμό και τη συλλογή στοιχείων, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του οργανισμού.

Στο μάθημα γίνεται μια εισαγωγή σε τεχνικές αναλύσεων και στα κοινά λάθη που πρέπει να αποφεύγονται κατά την ερμηνεία των δεδομένων ή/και όταν αξιολογούνται εκθέσεις και ερμηνείες από τρίτους. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην κριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και στην επικοινωνία των ευρημάτων, ώστε να στηρίζουν πειστικά την αλλαγή προς το καλύτερο.

Στο μάθημα επίσης καλύπτονται οι σχέσεις εξωτερικής ανάθεσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες και απειλές που αυτές ενέχουν και για τα δύο μέρη της συμφωνίας και συζητείται ο κρίσιμος ρόλος των HR Metrics στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της εξωτερικής ανάθεσης και για τον πελάτη και για τον πάροχο.