Δίδακτρα - Υποτροφίες

Το συνολικό κόστος για τους φοιτητές πλήρους και μερικής φοίτησης καθορίζεται κάθε χρόνο από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του ΟΠΑ.