Δίδακτρα - Υποτροφίες

Για τη φοίτηση στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το συνολικό κόστος παρακολούθησης του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης ανέρχεται στα 5000 ευρώ και του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης ανέρχεται στα 6800 ευρώ.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου (απόφαση 16ης Συνεδρίασης Συγκλήτου από 5/7/2018) Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν.4485/2017.