Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κατά το ακαδημαϊκό έτους 2015-2016

id: 
2447

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.: 6049/28-9-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Σύμφωνα με παρ. 6, αρ. 29 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του αρ. 34 του Ν. 4115/2013 και με το άρθρ. 95 του Ν.4310/2014

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 • έναν (1) Πανεπιστημιακό Υπότροφο, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου, στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-2016:

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι

 • έναν (1) Πανεπιστημιακό Υπότροφο, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου, στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-2016:

  ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ι (Γενικά Μαθηματικά για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων)

 • έναν (1) Πανεπιστημιακό Υπότροφο, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου, στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-2016:

  ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΙ (Στατιστική για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων)

 • έναν (1) Πανεπιστημιακό Υπότροφο, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου, στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-2016:

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, το οποίο να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη, η διδακτική εμπειρία στα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα 104 34 και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας ode@aueb.gr μέχρι και την Τρίτη 6-10-2015, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Συνοπτικό υπόμνημα εργασιών
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται
 • Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
Καθηγητής

 

*Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο, στα αρχεία της Γραμματείας.

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]